Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
413
Het brandbare gas, dat zich uit de petroleum ontwikkeld heeft en in de
holten der aarde is opgehoopt, wordt bij het boren naar oliebronnen door
eene buis naar buiten geleid en gewoonlijk gebruikt als brandstof voor de
kleine stoommachine, die de boren in beweging brengt. Heeft men bij het
boren eene bron gevonden, dan stijgt de olie in de buis tot zekere hoogte;
soms zelfs springt de vloeistof fonteinsgewijze op, terwijl, wanneer dit niet
het geval is, de locomobiele eene pomp in beweging moet brengen, om
de olie naar boven te halen.
Vroeger werd de ruwe petroleum in Pennsylvanie dadelijk aan de bron
in vaten gegoten. Daarbij ging veel olie verloren, en de wegen waren over
't geheel slecht, zoodat het vervoer duur en moeilijk was. Men dacht iets
anders uit en legde ijzeren buizen, waardoor de olie tot naar de naastbij-
zijnde stations vloeit. Eene dier buizen leidt van Wi Herst own, het
tegenwoordige middelpunt van de olie-streken in 't graafschap Butler naar
Pittsburg en heeft eene lengte van 60 kilometer. Eene andere verbindt
Karns-City met Harrisville en heeft eene lengte van 30 kilometer. Vier
reusachtige tonnen vangen de petroleum op, zooals die uit de bronnen
komt. Van daar vloeit de olie door de leiding naar het station, in cilin-
dervormige ijzeren réservoirs, die elk 85 ton kunnen bevatten. Ze staan
op een onderstel met raderen en worden beurtelings bij den mond van de
buis gebracht en gevuld. Iedere trein voert ongeveer twintig van deze
cilindervormige ketels vol olie naar Cleveland , Pittsburg of New-York, waar
de grootste petroleum-raffinaderijen zijn.
Pittsburg is de voornaamste plaats voor het zuiveren van petroleum;
Cleveland tracht echter Pittsburg te overtreffen. In Cleveland is slechts
ééné groote raffinaderij, die op tamelijk grooten afstand van de stad ligt.
Toch genieten de inwoners zeker meer dan hun lief is van de onaangename
lucht, die de .fabriek verspreidt; maar ze troosten zich eenigermate met de
meening, dat de petroleumdampen een voorzorgsmiddel tegen rheumatische
aandoeningen zijn. Van den afval der petroleum bedient men zich tot ver-
schillende doeleinden.
Men heeft berekend, dat van de 10 millioen ton petroleum, die de Ver-
eenigde Staten opleveren, ^/g wordt uitgevoerd. Ongeveer 1/3 van de geheele
opbrengst wordt alzoo in die Staten gebruikt.
Men zou de vraag kunnen stellen, zegt de heer Simonin, aan wien wij
't grootste deel van dit opstel ontleend hebben, wat in vele andere staten
zou zijn gebeurd, indien ze, evenals de republiek Amerika met eene groote
hoeveelheid petroleum en andere delfstoffen door de natuur waren gezegend.
Zouden deze verborgen schatten dan even spoedig en met even goed ge-
volg ontgonnen zijn? Het antwoord kan natuurlijk niet bevestigend wezen,
wanneer we b.v. denken aan Spanje en den ellendigen toestand van zijn'
bergbouw bij den grooten rijkdom aan delfstoffen, dien de bodem nog
altijd bevat. Ook niet, wanneer we zien, hoe menigmaal nog beperkende
bepalingen eene voordeelige ontginning der mijnen tegenhouden. In de
Vereenigde Staten heeft de natuur veel voor den mensch gedaan, maar