Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
409
ontstaat. De burgerlijke maatschappij heeft daardoor in deze steden, nadat
hare eerste steunpilaren, de rijke grondbezitters, die hunne renten in de
steden plachten te verteren, bijna alle zijn verdwenen, een karakter van
onvolkomenheid, van halfheid, zooals ze dat doorgaans heeft in de indus-
trie-arme hoofdsteden van hoofdzakelijk landbouwende landen. New-
Orleans, Mobile, Savannah, Charlestown herinneren in dit opzicht meer
Havana en Veracruz dan Boston of Portland. Ook is de groothandel,
evenals daar, hoofdzakelijk in handen van vreemdelingen, meest van Duit-
schers. Maar tervvijl de kooplieden in New-York en andere noordelijke
handelssteden, ook de vreemdelingen onder hen, in de veelzijdigste be-
trekking staan tot alles wat de stad hunner inwoning aangaat, blijven de
groote kooplieden in de zuidelijke steden vreemdelingen; zij vormen er
eene soort van kolonie en gevoelen zich er niet te huis. Zoodra zij er lang
genoeg hebben vertoefd om hunne fortuin te maken, verlaten zij de stad.
De ongezonde ligging van vele zuidelijke zeesteden te midden van moe-
rassen draagt er natuurlijk niet toe bij om vreemdelingen er langer te doen
vertoeven.
Denkt men zich den groothandel weg, dan vertoonen de meer binnen-
waarts gelegen steden zeer veel overeenkomst met de zeesteden, met dit
verschil echter, dat er bij de gekleurde bevolking nog meer traagheid en
ellende, bij de Blanken nog minder zin voor grootsche ondernemingen,
minder zelfwerkzaamheid en minder welvaart heerscht. Zonder twijfel is
voor vele van deze steden echter eene betere toekomst weggelegd. De bij-
zonder gunstige ligging van sommige aan den voet der Alleghanies, waar
waterrijke rivieren en beken de vlakte bereiken, verschaft in het stroomende
water en den rijkdom aan hout belangrijke hulpmiddelen voor de industrie.
Andere steden zijn door den aanleg van vele spoorwegen na den burger-
oorlog middelpunten voor 't verkeer geworden. Nog andere zijn op weg
Amerikaansche Nizza's en Mentone's te worden voor de duizenden zieken
en touristen, die zich jaarlijks naar het zuiden begeven, vooral naar Florida,
om daar den wnter en het voorjaar door te brengen.
Reeds is het getal steden, dat op eene der genoemde wijzen totontmk-
keling is gekomen, niet gering meer; eenige daaronder, als Augusta en
Atlanta in Georgië en Lynchburg in Virginië, zijn in de laatste jaren reeds
vrijwat vooruitgegaan. De kolen- en ijzerlagen van Alabama, na die van
Pennsylvanië de belangrijkste der Vereenigde Staten, verschaffen aan eenige
zuidelijke staten eene gelegenheid tot industriëele ontwikkeling, zooals
weinig andere staten der Unie ze bezitten, en doen aan den zuid- en
zuidwestvoet der Alleghanies eene rijke ontwikkeling der steden verwachten.
Maar de blanke arbeidersbevolking, die noodig is om van de aanwezige
schatten een goed gebruik te maken, vloeit slechts langzaam samen in
een' staat, waar sedert jaren de schrikbeelden van negeropstanden en daden
van geweld der Blanken elkaar afwisselden, 't Is dus zeer natuurlijk, dat
de zuidelijke staten en steden zich zooveel langzamer ontwikkelen dan de
noordelijke.