Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
408
beschaving. Daardoor onderscheidt het zuiden zich sterk van het noor-
den. Daarin is duidelijk het karakter van de plantersstaten te erkennen,
die door de rijke winsten, welke de slavenarbeid afwerp, te gemakzuchtig
waren om met de werkzame en ontwikkelde staten van het noorden mede
te dingen. Na den burgeroorlog heeft het stelsel van slavenarbeid, dat de
traagheid bevorderde en den vlijt en den ondernemingsgeest van de massa
ten voordeele van weinigen tegenhield, opgehouden. Er is eene omkeering
ontstaan op oeconomisch gebied, vooral in de grensstaten Maryland, Vir-
ginië en Kentucky, die ze meer tot de toestanden en begrippen van het
noorden doet naderen. Zelfs in de staten aan de golf van Mejiko en in
Florida is de invloed van het noorden merkbaar. Maar de vooruitgang
vertoont zich in de steden minder duidelijk dan op het platteland. Gene
hebben van de toestanden waaruit de burgeroorlog ontstond en van dezen
burgeroorlog zeiven meer geleden dan dit. Hoewel eenige jongere steden door
nieuwe spoorwegen en beginnende industrie vooruitgaan, de oudere steden
zijn alle min of meer vervallen. Sedert de vrijverklaring der slaven trekken
de Negers bij voorkeur naar de steden, waar ze met hunne armoede en
luiheid het meer werkzame deel der bevolking geweldig hinderen. Vooral
in steden als New-Orleans en Charlestown, waar ze in grooten getale wo-
nen, hebben ze den bloei, die het deel dier steden scheen te zullen wor-
den, aanzienlijk verminderd. Ofschoon in alle groote steden ten oosten
van de Alleghanies Negers wonen, beginnen ze in Baltimore en Washing-
ton eerst talrijker te worden. Nog talrijker zijn ze in Richmond, welke
stad in plaats van door nijvere fabrieksvoorsteden te zijn omgeven, zooals
met de groote steden in het noorden het geval is, door negerdorpen is
omringd, die de zigeunervoorsteden in Hongarije en Roemenië verre voor-
bijstreven, wat vuilheid, werkeloosheid en demoralisatie betreft. In menige
nog zuidelijker gelegene stad bepalen de Negers en de Mulatten meer het
karakter van het leven op de straten dan de Blanken.
Evenwel ook zonder de negerbevolking zou het karakter der steden in
de zuidelijke staten nog zeer verschillen van dat der noordelijke en weste-
lijke steden. Die steden van het zuiden, welke aan zee gelegen zijn en goede
havens hebben, drijven, althans ten deele, een niet onaanzienlijken handel,
en deze bestaat hoofdzakelijk in den uitvoer van de hoofdproducten: ka-
toen, hout, tabak en rijst. Maar tegenover dien uitvoer staat slechts een
veel geringere invoer ter zee, en vele artikelen moeten de zuidelijke steden
op de markten harer noordelijke zusters inkoopen. De handel gaat hier
nog niet gepaard met eene krachtige nijverheid, hoewel zich reeds vele
sporen van vooruitgang op dit gebied gedurende de laatste jaren beginnen
te vertoonen.
Naast de groote kooplieden vinden we in de steden van het zuiden dus
noch de groote industriëelen, noch den hoogeren ambachtsstand noch een
krachtigen blanken arbeidersstand in noemenswaardig aantal. De kramers
en kleine handwerkers kunnen de leegte niet aanvullen, die door het ge-
mis van die flinke, beschaving en rijkdom vragende en brengende klassen