Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
406
rivierstoombooten geven hier en in alle groote Steden in Oost-Amerikä
aan de rivieren een levendig voorkomen. De fabrieksteden van het oosten
bedienen zich bijna zonder uitzondering van anthraciet, dat veel minder
rook geeft dan gewone steenkool. Daarom ziet zelfs Philadelphia inweerwil
van zijne menigte fabrieken er helder uit, heel anders dan onze industrie-
steden. Cincinnati evenwel, dat sterk rookende kolen brandt, vertoont zich
daarentegen veel ouder en donkerder dan eene der oostelijke fabrieksteden,
en in nog hooger mate is dit het geval met Pittsburg.
De bevolking van alle Amerikaansche steden, met uitzondering van de
zuidelijke, waar vele luie Negers langs de straten slenteren, onderscheidt
zich door bewegelijkheid en werkzaamheid. Men kan langs geene enkele
straat van eene groote of eene kleine stad wandelen, of deze eigenschappen
der Yankees springen in het oog en geven 't geheel een levendig voorko-
men. Verder zijn bijna allen fatsoenlijk gekleed. Voor eene vrij goede
algemeene ontwikkeling spreekt de groote verkoop van goedkoope kranten,
tijdschriften en boeken, die op de hoeken der straten, ja overal te koop
worden aangeboden. De kerken worden druk bezocht, en de meeste steden
hebben er zeer vele.
Flinke scholen van alle soort zijn er in grooten getale: de Amerikaan
weet en gevoelt, dat kennis macht is. In de grootere steden ontbreekt
nooit eene openbare bibliotheek. De schouwburgen beteekenen, met uitzon-
dering van New-York en New-Orleans die ook in dit opzicht het meest
Europeesch zijn, niet veel en de tooneelspeelkunst staat er ook niet hoog,
evenmin als de muziek, die echter in den laatsten tijd meer beoefend wordt.
Wat is nu de invloed van den snellen bloei der groote steden, en in
't algemeen van het groote aantal steden in Amerika op het geheele land ?
Bij het snelle verkeer is die invloed verbazend groot. In de groote steden
wordt geene ontdekking gedaan, geene verbetering tot stand gebracht, is
in 't algemeen nauwelijks sprake van vooruitgang op een of ander gebied,
of in de uiterste hoeken van het land, in de meest verwijderde farm van
vlakte of dal wordt men er mede bekend. Dagbladen in millioenen exem-
plaren, tijdschriften, boeken, reizende sprekers en onderwijzers, handels-
reizigers, agenten van alle denkbare genootschappen en maatschappijen,
aanleggers van wegen en spoorwegen, —• alles haalt den band nauw aan
tusschen stad en land. Moge daarin nu ook een gevaar liggen, zonder
twijfel doet het snelle en drukke verkeer het platteland deelen in den voor-
uitgang der steden, is het zeer bevorderlijk voor eene zoo noodige gelijk-
matige ontwikkeling van de geheele jeugdige republiek. Stond in de oudheid
de ontwikkeling der groote steden naast die van het platteland, in den
nieuweren tijd is er door het toenemend verkeer verband gekomen tusschen
die middelpunten van beschaving en hare omgeving, en dat nergens ster-
ker dan in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar de groote steden
als 't ware de drijfwielen zijn, die de geheele machine in beweging houden.