Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
405
boomen langs de straten, de grasperken voor de huizen en de slingerplan-
ten aan de balkons. Zelfs in San Francisco heeft men inweerwil van den
drogen zandgrond boomen gewild, en men plantte er eucalypten, die met
weinig vocht tevreden zijn. Bloemen voor de ramen vindt men in Ame-
rika echter veel minder dan bij ons.
Meer nog dan uit deze groene en schaduwrijke zoomen langs de straten
blijkt deze liefde voor de natuur uit de schoone parken en openlijke tui-
nen. De Amerikaan schijnt inderdaad hart voor de natuur te hebben,
ofschoon sommigen van eene tegengestelde meening zijn; dat blijkt uit
zijne grootsche parken zoowel als uit zijne jonge litteratuur. Bovenals acht
hij die parken noodzakelijk voor zijne gezondheid: hij noemt ze, en terecht,
de longen der groote steden. Men heeft groote sommen voor parken en
volkstuinen besteed, en zelfs de Europeaan die het Prater of het Bois de
Boulogne kent, staat verbaasd over den omvang en de pracht van het
Fairmount-park in Philadelphia of het Centraal-park in New-York. Deze
hebben niet alleen mijlenlange bosch- en graspartijen, maar ook een bree-
den stroom en een ruischend beekje, 't Geheel is zoo kunstig aangelegd,
dat men niet anders dan natuur meent te zien. Ook de jongere steden als
Cincinnati en St.-Louis hebben reeds schoone parken.
Evenals de parken en openlijke tuinen zijn ook de kerkhoven in alle
Amerikaansche steden van eenige beteekenis grootsch en ten deele met
smaak aangelegd. Zooveel mogelijk heeft men er het droefgeestige karakter
aan ontnomen en ze gemaakt meer tot wandelplaatsen voor de levenden
dat tot rustplaatsen van de dooden. In de grootere steden zijn de meeste
kerkhoven op de mooiste punten aangelegd, van waar men vaak een schoon
gezicht op de geheele omgeving heeft, 't Valt evenwel niet te ontkennen,
dat de menigte gedenkteekenen menigmaal minder den indruk van be-
scheiden herinneringen dan van overladen pralerij maken.
Minder aantrekkelijk dan de Amerikaansche parken en kerkhoven zijn
de groote openlijke gebouwen. Langen tijd versierde men ze met Grieksche
en Romeinsche zuilen, en men vindt die bij haast alle groote gebouwen
van meer dan 30 jaar herwaarts, vooral in Philadelphia, Boston en Was-
hington. Zelfs voor kerken viel deze echt republikeinsche stijl zeer in den
smaak. Maar sedert heeft men allerlei bouwstijlen, mogelijke en onmoge-
lijke, gevolgd en met bijzondere voorliefde allerlei nieuwe combinaties
beproefd. Onrust en overdrijving zijn de kenmerkende karaktertrekken bij
de meeste groote gebouwen, en eenvoudig schoone en edele vormen moet
men zoeken. De bouwsteen is menigmaal schoon; want graniet, marmer
en zandsteen heeft men in Noord-Amerika in prachtige soorten.
Een grootschen indruk maken hier de bniggen; want in de bruggen-
bouwkunst heeft Amerika het ver gebracht. De nieuwe Missisippi-brug te
St.-Louis en de Ohio-brug te Louisville en die te Cincinnati zijn vrijwat
mooier dan alle torens en paleizen dezer steden. De reuzenbrug tusschen
New-York en Brooklyn met de prachtige haven van New-York is een der
meest grootsche werken op aarde. De menigte wit geverfde kleine en groote