Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
404
peesche steden herinneren; maar deze dragen alleen in Boston, waar ze
tevens zeer heuvelachtig zijn, tot het eigenlijke karakter der geheele stad
bij. Andere steden die ook juist niet tot de jongste behooren, als Phila-
delphia en Charlestown, zijn van den beginne af breed en regelmatig
aangelegd.
De jonge steden van het westen, die in de laatste halve eeuw zijn ont-
staan, evenals de nieuwe gedeelten der oudere steden zijn ware modellen
van steden, breed luchtig, regelmatig aangelegd. Maar ook hier hebben
de moeilijkheden van het terrein soms het voortreffelijke plan van aanleg
hinderpalen in den weg gelegd, die niet konden worden overkomen. Zoo
belemmert in Cincinnati en in San Francisco de heuvelachtige bodem het
verkeer in verscheiden richtingen, en in New-Orleans kan alle pracht van
de nieuwe wijken het nadeel van eene ongezonde ligging te midden van
moerassen in het gebied van de Missisippi-delta niet vergoeden.
In de groote Amerikaansche steden vallen vier zaken vooral in het oog.
Het zijn de rechte en breede straten, het drukke verkeer, de gewoonlijk
geringe grootte der huizen en de aanwezigheid van afzonderlijke straten,
waar zaken worden gedaan. Het groote getal en de geringe grootte der
huizen valt vooral in het oog in de grootste steden als Philadelphia en
New-York. Het verschijnsel heeft zijn' oorsprong in de voorliefde voor een
eigen huis, althans een huis dat door slechts één huisgezin bewoond wordt,
en het is zeker zoowel voor de gezondheid als in andere opzichten te ver-
kiezen boven het wonen in ware koloniën, zooals men ze in de meeste
andere groote steden vindt. Op den duur zal men zich ook daar echter
niet aan die goede gewoonte kunnen houden; in New-York neemt het
getal groote huizen voor verscheiden huisgezinnen, dan ook reeds toe. Ook
de afscheiding van de handels- en fabrieks- van de woonwijken heeft
zijne voordeelen, daar zij de gezondheid zoowel als den handel bevordert.
Men bevindt er zich zoo goed bij, dat men zelfs in kleinere steden iets
dergelijks aantreft. Natuurlijk zijn daarbij vele en goede middelen van ver-
keer, als tramways onontbeerlijk, die dan ook in geene enkele groote ot
middelmatige Amerikaansche stad ontbreken, men vindt ze zelfs in plaat-
sen van 20 000 inwoners. De vele tramways zouden in steden met nauwe
straten en druk verkeer haast onmogelijk zijn; maar, zooals reeds werd
opgemerkt, hebben de Amerikaansche steden breede straten. Gasleidingen
en kanalen alsmede de vele waterleidingen, waaraan de Amerikaan zoo
hooge waarde hecht (in Europa begint men de noodzakelijkheid er van
steeds meer in te zien) vinden bij den aanleg langs de breede en regelma-
tige straten weinig moeilijkheden.
De kleinere steden hebben door het nette en aardige voorkomen der
huizen, die bij voorkeur van gewit hout gebouwd zijn of welker muren
daarmede ten deele bekleed zijn, en door de tuinen, waar zij meestal
midden in staan, verder door de boomrijen die maar zelden in de straten
ontbreken, een vriendelijk, landelijk karakter. Eene schaduw daarvan is
zelfs in New-York en Boston en vooral in Philadelphia over in de rijen