Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
382
die in dienst van Afrika's belangen hun leven hebben geofferd; nog veel
geduldige, volhardende arbeid zal standvastig en onverdroten ten einde
moeten worden gebracht, voor we Afrika werkelijk op den weg der vrijheid
en welvaart zullen zien geleid.
Slechts stap voor stap kan men op de baan der beschaving vooruitgaan.
Men moet de volken die daarvoor, niet rijp zijn, geene Europeesche zeden
en levenswijze willen opdringen. Onze beschaving is immers het product
van vele eeuwen: hoe kan men dus verwachten, dat de beschaving van
Afrika zich in een of bvee tientallen van jaren tot op dezelfde hoogte zal
verheffen! Het stelsel van dwang, dat men vaak bij de zoogenaamde wil-
den heeft toegepast, brengt eene oppervlakkige, eene schijn-beschaving te
weeg, die meestal daarop uitloopt, dat degene die op deze wijze beschaafd
is, bij de ondeugden van zijn vroegeren toestand nog die van de valsche
beschaving voegt.
Arbeiden wij alzoo met volharding, maar zonder overhaasting!
BOSJESMANNEN EN HOTTENTOTTEN.
De Bosjesmannen en de Hottentotten zijn in veel opzichten de belang-
wekkendste onder de Zuidafrikaansche volken. Weliswaar staan ze in ont-
wikkeling niet zoo hoog als de Kaffers, maar ze bieden in lichaamsbouw,
taal, gebruiken en leefwijze zooveel belangrijks, ja raadselachtigs aan, dat
ze tot een afzonderlijk ras zijn gebracht.
Beide volken verschillen zeer duidelijk van de Kaffers en de overige
Zuidafrikaansche stammen. Terwijl de talen van de donkere stammen in
Zuid-Afrika tot aan den aequator eene verwantschap toonen, is de taal
van de Bosjesmannen zoowel als die van de Hottentotten daarvan geheel
onderscheiden. Ook in leefwijze, zeden en lichaamsbouw hebben deze
stammen met de donkerkleurige Neger- en Kafferstammen niets gerneen.
De Bosjesmannen en de Hottentotten vertoonen onderling meer over-
eenkomst ; ten minste in klem en uitdrukking van gelaat gelijken ze vrijwat
op elkander. Ook vinden we in de talen van beide volken de zoo eigen-
aardige smakkende geluiden. In de overleveringen van beide stammen
spelen zon, maan en sterren eene rol, terwijl de sagen der donkerkleurige
Afrikanen van de hemellichamen in 't geheel niet spreken. Toch mogen
wij ze niet als één stam beschouwen. De Bosjesman kreeg zijn' naam mis-
schien naar den orangoetan, dien de Nederlanders in Oost-lndie hadden
leeren kennen. Orangoetan toch beteekent boschmensch. Later hebben rei-
zigers meermalen beweerd, dat de Bosjesmannen Hottentotten waren, die