Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
380
ook in Katanga. Ik zag een liter goudkorrels, door slaven bij het ledigen
van een watergat gevonden. De inboorlingen kennen het wel, maar zij
hechten er weinig waarde aan, omdat het te week is; zij houden meer
van het „roode koper" dan van het „witte". In Renguela zeide men mij,
dat men in koper, dat uit Katanga was aangevoerd, goud had gevonden ,
en sedert zou eene vereeniging zoo veel Katanga-koper opkoopen als haar
slechts mogelijk was, om daaruit goud te halen. Zilver. Van een" man
in Oeroea kocht ik een zilveren armband, die in dit gebied ofin de nabij-
heid daarvan werd vervaardigd. Vermiljoen wordt in groote hoeveelheid
in Oeroea dichtbij Kasongo's hoofdstad Kilemba gevonden. Zout is een
belangrijk artikel voor den binnenlandschen handel.
Het bovenstaande moge voldoende zijn, om te bewijzen, dat het tro-
pische Zuid-Afrika onnoemelijke schatten bevat.
Reeds is de schors van het vaste land doorgebroken. De Schotsche zen-
delingen aan het Nyassa meer hebben de mogelijkheid bewezen om eene
stoomboot over de stroomversnellingen te vervoeren; zij vestigden eene
kolonie aan dit meer. De heer Cotterill doet nu pogingen om een' handels-
weg daarheen te openen, en ik twijfel niet, of hij zal slagen. De heer
Price van het Londensche zendelinggenootschap heeft ossen van de kust
naar Mpwapwa gedreven, en de zendelingen dringen steeds verder door.
Alle bemoeiingen van de zendelingen zullen echter niet in staat zijn den
slavenhandel te onderdrukken en het land voor de beschaving te openen,
als zij niet door den handel worden gesteund. Handelsgeest en zendelingen-
ijver moeten, in plaats van elkaar tegen te werken, zooals dikwijls ge-
schiedt, elkander krachtig steunen. Waar de handel een" weg vindt, daar
kunnen ook zendelingen volgen, en waar deze getoond hebben, dat blan-
ken kunnen leven en reizen, daar kan ook de handel zijn' voet zetten.
Als het philantropische streven van Zijne Majesteit den koning der
Belgen de ondersteuning vindt die het in hooge mate verdient, dan zal
het zeker tot de opening van Afrika's binnenlanden bijdragen.
De oprichting van depóts of stations aan eene hoofdroute door het con-
tinent, waar de uitgeputte reiziger een nistpunt vindt en waar hij zich van
nieuwen voorraad en van bedienden kan voorzien, zal meer eenheid in het
onderzoek brengen. Van uit eene haven in 't gebied des sultans van Zan-
zibar zou men misschien een' spoorweg naar het Tanganyika meer kunnen
aanleggen met zijtakken noord- en zuidwaarts. De tegenwoordige ivoor-
handel naar Zanzibar alleen zou reeds de bedrijfsko.sten kunnen dekken,
en zeker zouden velen van dezen spoorweg gebruik maken. De Zambesi,
de Kongo, de Kwanza zouden door snelvarende stoombooten met weinig
diepgang moeten worden bevaren, die gemakkelijk uit elkander konden
worden genomen om ze voorbij de stroomversnellingen te brengen. De
Kongomonding wordt nog door geene enkele Europeesche mogendheid
beheerscht; de handel is daar echter in handen van Nederlanders i). Deze
') Van de Rotterdamsche Afrikaansche Handelsvereeniging n.l., met haar roemrijk
verleden en haar treurigen tegenwoordigen toestand.