Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
377
Tegenwoordig worden de artikelen van het tropische Afrika uitsluitend
door menschen naar de kust gedragen , en daardoor gaat eene groote hoe-
veelheid kostbare arbeidskracht verloren , die voor de bebouwing des bodems
of tot het verzamelen van artikelen voor den uitvoer veel voordeeliger zou
zou kunnen worden gebruikt. Daarbij komt, dat in de streken waar het
ivoor het meest aanwezig en het goedkoopst is, de inboorlingen zich niet
vrijwillig als dragers verhuren , en dat dus de kooplieden genoodzaakt zijn,
slaven te koopen, als zij hun ivoor naar eene gunstig gelegene handels-
plaats willen vervoeren.
Toen de slavenhandel nog bloeide, werden de dragers, die het ivoor
naar de kust brachten, daar verkocht, en de kooplieden behaalden dus
dubbel voordeel; tegenwoordig echter, nu de kust geen menschenmarkt
meer bezit, staat het te vreezen, dat vooral de kleine kooplieden van de
oostkust hunne slaven nog wreeder zullen behandelen dan tot dusverre.
Vele groote kooplieden zijn verstandig genoeg in te zien, dat het ver-
voer door middel van slaven het onzekerste en kostbaarste van alle trans-
portmiddelen is, en zij zouden aan ieder ander middel van vervoer de
voorkeur geven.
In de landstreken die in Portugeesch bezit zijn, is de bmnenlandsche handel
in slaven nog in vollen bloei maar de gevangen slaven worden groo-
tendeels niet naar de kust, doch naar de landen der Kaffers gebracht en
daar tegen ivoor verruild; uit die bron komen hoogstwaarschijnlijk de vele
„arbeiders", die door de Kaffers voor de diamantvelden worden geleverd.
De behandeling, die de slaven tegenwoordig van de slavenhandelaars
ondervinden, is volstrekt niet beter dan vroeger 't geval was, en ook in
de middelen om ze te verkrijgen is men niet kiescher geworden. De aan-
voerders der slavenkaravanen zijn meestal slaven van de aan de kust wo-
nende kooplieden, en juist deze mishandelen de in hunne handen gegevene
kameraden het gruwzaamst, zooals dat onder menschen, die op denzelfden
lagen ontwikkelingstrap staan, doorgaans het geval is.
Dat ivoor voor altijd of zelfs ook voor langen tijd Afrika's voornaamste
artikel van uitvoer zal blijven, is niet aan te nemen, daar de onzinnige
vernielingsoorlog tegen de olifanten zijne gevolgen reeds begint te doen
gevoelen: in vele streken, waar de olifanten voor eenige jaren nog veel
voorkwamen, zijn ze nu zeldzaam geworden en zullen ze misschien spoe-
dig geheel zijn uitgeroeid Wanneer de handel in ivoor in de toekomst
waarschijnlijk zal afnemen, en wanneer —- wat zeker geen mensch zal
tegenspreken — geoorloofde en verstandig gedreven handel het geschiktste
middel is om een land voor de beschaving te openen, dan moeten wij
■) In den laatsten tijd is echter ook Portugal tegen den slavenhandel begonnen op
te treden.
') Wel heeft Stanley na Cameron streken doorreisd, die fabelachtig rijk aan ivoor «ijn,
maar dat doet aan de waaiheid van het boven opgemerkte niets af; alleen bewijst het,
dat het uitroeiingsproces langer zal duren.