Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
372
geven en bijna alles aan de Mbangwe hadden overgelaten, kwamen ze nu
bij hoopen toestroomen en verlangden hun aandeel aan den buit, daarbij
als grond voorgevende, dat de olifanten op hun gebied waren gedood. De
discussien en twisten over deze zaak duurden nog eenige dagen. Hoe ein-
delijk de verdeeling plaats had, is mij onbekend; slechts zóóveel weet ik,
dat mij een tijdlang in alle Okande-dorpen waar ik kwam, olifantsvleesch
werd voorgezet, dat evenwel noch voor den maag, noch voor het gebit
van een' Europeaan geschikt is. Men zegt, dat de slurf en de voeten het
lekkerst smaken; ik heb herhaaldelijk beproefd ze zoo te koken, dat ik
ze kon gebruiken, maar ben nooit tot eene bevredigende uitkomst geraakt.
Ook van het ivoor kregen de Okande een gedeelte, natuurlijk in de
eerste plaats die Oganga welke priester voor de jacht was. Bij de Okande
toch is bij de priesters eene strenge verdeeling van den arbeid ingevoerd:
er zijn Oganga voor de jacht, andere voor den oorlog, weer andere voor
het weder etc. Hier had de jachtpriester het groote woord en koos voor
zich en eenige aanzienlijke Okande-hoofden enkele olifantstanden uit.
Wat den ontsnapten olifant betreft, deze was naar het gebied der Asimba
gevlucht, waar hij twee dagen later gedood werd. Nu ontstond er een
hevige twist tusschen de Asimba aan den eenen en de Okande en Mbangwe
aan den anderen kant over het eigendomsrecht van dit dier. De eersten
weigerden bepaald het lichaam uit te leveren; maar ten slotte werden zij
door de Oganga's der Okande, die door hunne buitengewone tooverkracht
beroemd zijn, bewogen afstand van den buit te doen. Zij ontvingen slechts
eene kleine hoeveelheid vlee.sch; de Okande en Mbangwe deelden het overige
vleesch en de tanden onder elkaar.
EENE SLAVENJACHT IN BAGHIRMI.
De landschappen tusschen den westelijken en den oostelijken arm der
rivier Sjari worden voortdurend afgeloopen en gebrandschat door den Mo-
hammedaanschen beheerscher van Baghirmi. Als beschermeling van koning
Mohammedoe moest Dr. Nachtigal aan zulk eene slavenjacht deelnemen,
en hij verhaalt daarvan het volgende.
Behalve dat men aanvankelijk veel koren had gevonden, was het ver-
blijf bij de Gaberi-Negers van weinig voordeel voor den koning geweest.
Overal ontmoette hij wantrouwen en vijandigheid. Zijne rooftochten hadden
niet veel succes; want de inwoners dier streken hadden grootendeels hunne