Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
370
Uur had, was door eene hooge en zeer sterke omtuining ingesloten. De
Mbangwe die de olifanten hadden gevonden, waren de dieren eene dag-
reis ver gevolgd tot hier, en eerst in de nabijheid van Bassangoy's dorp
was het gelukt ze in het kleine woud op te sluiten. De omtuining
bestond uit twaalf tot vijftien voet hooge palen, die ongeveer met tien
voet tusschenruimte waren geplaatst en door dunne dwarsbalken en stok-
ken met elkaar verbonden; en ofschoon slechts met „bush-rope" (gespouwen
dunne lianen) aan elkaar gebonden, vormt het geheel een zeer vast tralie-
werk , al was het dan ook nog niet voldoende tegen de kracht van een aan-
stormenden olifant. Het komt er evenwel slechts op aan, de dieren door
een' hinderpaal af te schrikken, en vroeger omgaf men het jachtterrein
slechts met dunne lianen.
Buiten de gansche groote omheining waren tallooze hutten door de Mbangwe
opgericht, daar zulk eene jacht met alle voorbereidende maatregelen en
de verdeeling van den buit vaak weken lang duurt; ook ik zocht mij
een geschikt plekje uit voor een oponthoud van misschien eenige dagen.
Onder de talrijke Mbangwe merkte ik dadelijk den Oganga, den medi-
cijnman en heksenmeester, op, die met koortsachtige haast werkzaam was.
Hij deelde aan alle jagers amuletten uit, opdat hun bij de jacht geen on-
geluk mocht overkomen, en het was zijne taak te verhinderen, dat de
olifanten konden uitbreken. Daarom liep hij onder luid geschreeuw en
voortdurend zwaaien met eene tooverroede, waaraan een zakje met gewijde
„medicijn" was vastgemaakt, rondom de heining; was hij moede, dan
werd hij door zijne voornaamste vrouw, waaraan hij een deel van zijne
werkzaamheden had afgestaan, afgelost, die dan onder gillend schreeuwen,
terwijl ze een korfje met „medicijn" heftig schudde, rondliep, zoodat de
olifanten, die de hutten al te nabij waren gekomen, verschrikt achteruit
gingen. Des avonds trokken vrouwen en kinderen in lange optochten zin-
gend en dansend rondom het woud, terwijl de mannen zich rondom hun'
Oganga verzamelden. Met hevige gebaren werden de ongeloofelijkste jacht-
avonturen verteld, hoe deze of die zich bij vroegere olifanten had onder-
scheiden of zich schandelijk gedragen, hoe men morgen zou doen, enz.;
kortom er heerschte dien avond in de legerplaats een ontzettend opgewekt
en interessant leven, waarvan het gezicht en genot mij alleen door de
steeds meer verschijnende muskieten vergald werd, zoodat ik eindelijk
onder mijn muskietengaas moest vluchten. Muskieten en mieren zijn in
West-Afrika plagen, waarvan zich niemand eene voorstelling kan maken.
Den volgenden morgen werd ik vroegtijdig door den eigenaardigen, niet
onaangenaam klinkenden zang der Mbangwe-mannen gewekt, die nu de
laatste voorbereidende maatregelen namen voor de opening der jacht.
Eenige handige jongens klommen over de omheining om naar de olifanten
te zien, en zoodra men wist, waar deze zich ophielden, drong men van
alle zijden het woud binnen. Terwijl de mannen de olifanten aanvielen,
bleven de vrouwen buiten de omheining, om de aanstormende, gejaagde
dieren door een groot geschreeuw terug te drijven.