Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
369
OP DE OLIFANTENJACHT.
Hoewel jaarlijks een groot aantal olifantstanden van Afrika's westkust
naar Europa worden verzonden, zijn de olifanten in de kuststreken meest
uitgeroeid, en slechts zelden ziet men enkele exemplaren in de met dichte
wouden bedekte mondingsgebieden der groote rivieren. Mij is alleen de
kust van Malimba, tusschen den Gaboen en het Cameron-gebergte bekend,
waar deze reusachtige dieren nog in kudden voorkomen, zelfs tot in de
nabijheid van Negerdorpen en de enkele factorijen. Sedert op verschillende
punten aan de kusten zich Europeanen hebben gevestigd en een geregelde
ruilhandel den slavenhandel heeft vervangen, wordt door de inboorlingen
een vernielingssysteem tegen de olifanten gevoerd, zoodat men reeds vrij ver
in het binnenland moet doordringen, voor men deze dikhuiden aantreft.
In de groote, bijna uitsluitend door Fan bewoonde wouden aan den
middelloop van den Ogowe zijn nog talrijke kudden olifanten; van daar
dwalen ze menigmaal af naar de meer opene streken, en in het Okande-
land had ik eens gelegenheid eene interessante olifantenjacht bij te wonen.
Eens kwam een jong Okande-hoofd, Buaja geheeten, met eenige lieden
van den stam der Mbangwe in mijne legerplaats met het bericht, dat men
eene kudde van acht olifanten had opgejaagd en ze in een niet ver ver-
wijderd woud had omsingeld. De jacht zou in de eerstkomende dagen
beginnen, zoodra de godsdienst-ceremoniën ten einde waren. Ik mocht er
aan deel nemen, en ze twijfelden niet, of de aanwezigheid van een' blanke
zou tot het welslagen der onderneming bijdragen. Ook zonder deze be-
leefde uitnoodiging zou ik het interessante schouwspel hebben willen bij-
wonen.
Den volgenden morgen kwam koning Buaja met een troep Okande- en
Mbangwe-mannen weder, om mij af te halen. Na een' marsch van eenige
uren, die zeer moeilijk viel door de groote hitte, hielden we halt in een
dorp, waarvan het opperhoofd, Bassangoy geheeten, mij niet verder wilde
laten trekken, voor ik bij hem had uitgerust. Hij bracht de gebruikelijke
geschenken, hoenders en bananen, liet aardnoten roosteren en had eene
kalabasvol verschen palmwjn gereed gemaakt. Mijne begeleiders vergenoeg-
den zich met eenige trekken uit de lange Ijamba-pijp (met hasjiesj, Indische
hennep, gevuld), waardoor ze zich weer sterk en frisch gevoelden. Het
voortdurend en herhaald gebruik van hasjiesj heeft echter schadelijke gevol-
gen voor lichaam en geest.
Na een' marsch van een halfuur over moerassige weidelanden, kwamen
we bij het woud. Hier was alles in beweging: honderden Mbangwe, man-
nen, vrouwen en kinderen, waren bijeen en hadden het zich al eenigszins
huiselijk gemaakt. Het geheele woud, dat een' omvang van ongeveer
i>. B. BOS, Globe. 24