Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
363
De voortdurende vijandelijkheden onder de tallooze Negerstammen hebben
te allen tijde eene groote menigte krijgsgevangenen geleverd, waarvan velen
werden gedood, tot zich in den slavenhandel een voordeelig afvoerkanaal
opende en de oorlogen veranderden in „razzia's" (= slavenjachten). Nu
de slavenhandel is geëindigd, zijn de talrijke .slaven voor de vrije Negers
geen bron van rijkdom meer, doch eerder van gevaar. In de streken van
den Gaboen, de Ogowe en den Kongo zijn de slaven talrijker dan de
vrijen; de laatsten vreezen een' opstand, en menige slaaf wordt door ver-
gif on.schadelijk gemaakt.
De slavernij is zoo oud als de geschiedenis. In de oudheid was zij
algemeen. Men spreekt met afschuw van de Noordafrikaansche roofstaten,
die Christenen als slaven hielden, maar vindt er niets verkeerds in, dat
de Christen Malteser ridders hunne galeien door Mohammedaansche slaven
uit Afrika lieten voortroeien. In de middeleeuwen hadden vooral de Chris-
tenstaten Italië, Frankrijk en Engeland groote slavenmarkten, waarop
gekochte of geroofde menschen ten verkoop werden aangeboden. Moham-
medanen als slaven te houden gold voor verdienstelijk, en nog in 't eerst
der i6e eeuw waren op Sicilië talrijke Saraceensche .slaven.
Reeds vroeg begonnen de Portugeezen Negers voor hunne Indische en
Amerikaansche koloniën te koopen, en van dien tijd af ontwikkelde zich
deze handel, die voor de bezitters van plantages zoowel als voor de regee-
ring zeer voordeelig was, zeer snel.
De slavernij is voor de ontwikkeling der koloniën in het tropische en
subtropische Amerika onontbeerlijk geweest en zeer terecht zegt Karl
Andrée: „Bijna drie eeuwen lang was de ontwikkeling van het groote over-
zeesche verkeer afhankelijk van slavenhandel en slavenarbeid, en zonder
die zou Europa nooit tot die ontwikkeling op gebied van nijverheid en
handel zijn gekomen, waartoe het kwam, sedert de verbouw van koloniale
waren, ten gevolge van toenemende vraag, steeds grootere afmetingen
aannam."
De uitvoer van slaven uit West-Afrika bereikte haar toppunt tusschen
het laatst van de 17e en het laatst van de i8e eeuw; misschien zijn toen
meer dan eens jaarlijks 200 000 menschen en meer nog naar de Ameri-
kaansche en de Aziatische koloniën gevoerd. Vooral Spanje had vele
zwarte werklieden noodig; de Spaansche koloniën op de Westindische
eilanden kregen talrijke Negerslaven door de met Portugal, met Fransche
en Engelsche handels- en scheepvaart-maatschappijen geslotene „asiento-ver-
dragen" (asiento = levering).
De pogingen tot onderdrukking der slavernij in de Europeesche koloniën
zijn reeds op het einde der vorige eeuw begonnen. Vooral William Wilber-
force, lid van het Engelsche Lagerhuis, heeft zich daarvoor veel moeite
gegeven. In 1789 begon hij voorstellen daaromtrent te doen, maar eerst
op zijn' sterfdag, 29 Juli 1833, nam het Parlement het besluit tot vrijver-
klaring der slaven in de Engelsche koloniën.
Sedert dien tijd zonden de Engelschen, later ook andere zeevarende