Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
362
Het belangwekkendst ziet de woestijn er op zulk een' dag uit. Ze strekt
zich in verschillende tinten van lichtgeel tot donkerbruin uit tot aan den
gezichteinder; duizenden woestijngieren zweven in kringen in de lucht en
de beladen katneelen trekken in lange rijen als donkere schaduwen voort.
Plotseling ontstaat een kleine stofwervel; eerst nauwelijks merkbaar, wast
hij met iedere sekonde aan, en na enkele minuten zweeft eene reusachtige
zandhoos over de vlakte. Menigmaal wordt zij middendoor gedeeld, en
het bovenste stuk stijgt als eene kolossale ballon naar boven om nog
mijlenver als eene donkerbruine zandwolk te worden voortgedragen. Dit
schouwspel kan men op zulke dagen vaak zien, en over 't geheel is het
weinig gevaarlijk, omdat men voor de hoozen gemakkelijk uit den weg
kan gaan. Soms ziet men er eenige kleinere dicht naast elkaar voortzweven.
Des avonds is dan de hemel weer met een' sluier bedekt, en de horizon
is dan omgeven door een breeden violetten band, in 't westen door de
ondergegane zon met vuurroode streepen afgewisseld. Dit verschijnsel is
zeer schoon.
Na den isden Mei waait er geen Chamsihn meer. De woestijnwind die
zich na dezen tijd verheft, is koel en daarom zeer welkom.
LIBERIA EN DE SLAVENHANDEL.
Als in de streken, waar zich Europeanen vestigden, overal eene land-
bouwende bevolking was geweest, dan had nooit een zoo uitgebreide han-
del in Negerslaven kunnen ontstaan, als de geschiedenis nu door eenige
eeuwen heen kan aanwijzen. Maar de Europeesche kolonisten, die de lang-
zamerhand voor Europa onontbeerlijk gewordene voortbrengselen der tro-
pische gewesten wilden verbouwen, vonden meestal eene zwervende bevol-
king, die jacht en oorlog als hare voornaamste bezigheden beschouwde,
en zij moesten nadenken over middelen om arbeidskrachten te verkrijgen.
Zonderling genoeg op het eerste gezicht was het Las Casas, een priester,
die den eersten stoot aan den slavenhandel gaf, die zich, geheel tegen
zijne bedoeling, later zoo breed heeft ontwikkeld. Maar reeds lang voordat
Europeesche zeevaarders West-Afrika ontdekten, was de slavernij onder de
Negerstammen algemeen verbreid, en nog tegenwoordig, nu bijna overal
de slavenhandel officieel verboden is, houden de Afrikaansche inboorlingen
zeer algemeen slaven, De Neger houdt het voor zoo natuurlijk, dat de
sterkere den zwakkere onderdrukt en de rijke den arme als slaaf gebruikt,
dat eene verandering van deze toestanden alleen het gevolg zal kunnen
worden van een totalen omkeer der wereldbeschouwing bij deze menschen.