Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
358
het terrein of meer nog als een groot mierennest. Evenzoo is het met de
^steden, behalve dat dan het mierennest grooter schijnt en hier en daar
soms een wit bepleisterde minaret boven den zwarten hoop uitsteekt.
Welk een verschil tusschen de kampongs der bij ons te lande zoo vaak
beklaagde Javanen, met hunne bamboezen woningen, beschaduwd door
klapper- en pisangboomen, meestal met overvloed van water in de nabij-
heid om een paar maal daags naar hartelust in rond te spartelen, bij de
ellendige verblijven dezer arme fellahs in de kale brandende vlakte met nauw-
lijks water genoeg om den dorst te lesschen.
Een dronk water is dan ook voor de reizende Egyptenaren de eenige
verfrissching aan de spoorstations, waar gewoonlijk een paar vuile arme
drommels met een geitenvel vol water langs den trein loopen om voor
eene kleinigheid een lauwen dronk zeepsopachtig vocht uit den Nijl te
verkoopen.
' Onder de passagegelden aan de P. & O. Comp. betaald, zijn ook be-
grepen de kosten van den tocht door Egypte, behalve die bij oponthoud
in logementen veroorzaakt. Wij hadden des morgens vroeg, voor wij de
Ripon verlieten, nog een klein ontbijt gehad, maar konden toch moeielijk
vasten tot 's middags vier uren, eer wij te Kaïro konden zijn. Omstreeks
halfweg, nabij de plaats waar de trein over eene lange brug, een meester-
stuk van waterbouwkunde, den Nijl overgaat, ligt het station Kafirzajat,
waar ons voor rekening der P. & O. Comp. een breakfast werd verstrekt.
Zoodra de trein stil hield, snelden al de passagiers naar de houten loods
waar het breakfast gereed stond, 't Is geen kleinigheid om honderdvijftig
binnenkomende hongerige, en voor 't oogenblik half verwilderde heeren
en dames, die allen slechts op zichzelven bedacht zijn, met eenige orde
een maaltijd te doen genieten, waarbij elk vrij kan toetasten en kan op-
eten en uitdrinken al wat hij grijpen en vangen kan, zonder er een duit
voor te betalen. Zoo ergens, dan was het hier de plaats niet om compli-
menten te maken. Men zoekt de best mogelijke plaats aan de gedekte tafel
en grijpt den eersten schotel in zijne nabijheid, zonder zich om zijne buren
te bekommeren. Waar mes en vork te langzaam werken, gebruikt men
eenvoudig zijne handen. Wij voor ons, hielpen elkander de taaie kippen
en eenden in stukken trekken en een paar flesschen slechten wijn en bier
uitdrinken, ons onder dat bedrijf vermakende met de klachten over de
nauwe plaatsen en met de roode aangezichten der overigen. Met een flesch
bier onder den arm, een stuk vleesch en brood in de hand en een paar
oranjeappelen in den zak, maakten wij ons weldra uit de voeten om onze
coupé weer op te zoeken en vreemde indringers daar buiten te houden.
Weer zaten wij frisch en verkwikt, toen de trein vooruitstoof; trots de
brandende hitte hadden wij het betrekkelijk luchtig, terwijl onze buren
dreigden te stikken. En toch lachten wij om onze comfortable plaats! Zoo
wordt de mensch in de woestijn, hij zorgt alleen voor zichzelve!
■ Na nog een paar uren sporens door een vlak land, waar niets te zien
was dan afgesneden stoppels, zagen we eindelijk in de verte de Piramiden