Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
334
zonnigen voorgrond, en een twijfelachtig duister op de hoogste bergruggen.
Rijk opgetorende en duizendvoud afgeronde cumuli kroonden de ooste-
lijke bergketens, en tintelden in den gloed van 't vurig avondrood. En
hoog, oneindig hoog daarboven zweefden enkele cirri: licht gevederde
nevelstrepen, in de vrije diepe ruimte, en baadden in den vollen glans
van 't gulden avondlicht.
t' Waren dezelfde gebergten; maar door een anderen hemel gekroond,
en door een ander licht beschenen; — 't waren dezelfde landschappen,
die mij heden en gisteren boeiden; — maar, door andere kleeden getooid,
en door warmer tonen bezield, spraken ze een nieuwe taal — maar een
taal van liefde, van vrede en van rust.
En zelfs de sombere, de dreigende Góentoer, achter wiens donkere
ruggen de zon langzaam wegzonk, verbrak de harmonie niet meer, die
de gansche schepping vervulde. Want zoo hij van sterven sprak, — 't was
van 't sterven der herlevende natuur; — en zoo hij den dood verkon-
digde , — 't was de dood, die zich oplost in de eeuwigheid, zooals de
donkere bergschaduwen zich oplosten in de schitterende stralen van
't albeheerschende Hcht.
JAVA'S BEWONERS.
De kleur der huid is bij het Maleische ras in het algemeen licht geel-
bruin, met eenigszins olijfkleurige tint; het donkerder bruin van sommige
meer oostwaarts wonende volken is wellicht aan vermenging met Papoea's
toe te schrijven. Echter zijn de meeste waarnemers van oordeel, dat de
Javanen iets donkerder gekleurd zijn dan de Soendaneezen, ofschoon dit
verschil niet bij alle individu's in het oog valt. Men zou geneigd zijn van
de inmenging van Hindoebloed der hoogere kasten eene andere uitkomst
te verwachten; doch wie weet hoevele Soedra's van Dekansche afkomst de
Arische hoofden naar Java gevolgd zijn? Bovendien is het niet onbelang-
rijk op te merken, dat ook de Portugeesche mestiezen in Insulinde door-
gaans donkerder zijn dan de wederzijdsche voorouders, waarom zij gewoonlijk
„zwarte Portugeezen" genoemd worden. De kleur der oogen is bij alle
bewoners van Java bruin of zwart. Hun haar is zwart, lang, slank en
eenigszins grof, zoodat eene lichtere tint ot een spoor van golving of krul-
len als een zeker teeken van gemengd bloed schijnt te kunnen worden
aangemerkt. De grenslijn van het haar is hoog boven de wenkbrauwen. De
borst en ledematen zijn weinig of niet behaard, en ook het gelaat is door-
gaans baardeloos. Bij de Javanen hebben echter vele mannen een dunnen
knevel, dien zij met groote zorg kweeken en waarop sommigen niet wei-
nig trotsch zijn.