Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
301
is, waarin planten van een gematigd klimaat naast die van de keerkrings-
gewesten groeien; heldere beken kronkelen er door; herten weiden in het
frissche groen, en aan kiosken om uit te nisten is geen gebrek. In een
gedeelte van het park houdt de „Maharadzja" een dertigtal olifanten, en
in eene menagerie apen, tijgers, buffels, beren en vele andere dieren.
De afstand tot Calcutta bedraagt slechts 90 kilometer, en de spoorweg
gaat langs het dorp Pandoeah, dat eens betere tijden heeft gekend. Daar
resideerden in 1339 de Brahmaansche koningen van Bengalen. De gezant
van den Muzelmanschen beheerscher van Delhi, Firus Toglak, organi-
seerde in Pandoeah, waar hem een zoon was geboren, een feest en noo-
digde daarbij zijne Brahmaansche vrienden uit. Op tafel verscheen ook
vleesch van een rund, dat hij in 'tgeheim had laten slachten. De beende-
ren waren voorzichtig op eene afgelegen plaats begraven, maar ongeluk-
kigerwijze werden ze door jakhalzen uit den grond opgegraven. Nu werd
het volk woedend en verlangde van den koning den dood van hem die
het heilige dier had gedood. Toen gene weigerde, bestormde de verbitterde
menigte de woning van den gezant, die nog ontkwam; maar zijn kind
werd als zoenoffer gedood. Toen wist Toglak tegen den koning van Ben-
galen een' oorlog te bewerken, en deze werd voor de poorten van Pan-
doeah gedood. De stad hield het lang vol tegen de Mohammedanen. De
sage verhaalt, dat in de citadel een vijver met wonderdoend water was;
alle strijders die in het beleg werden gedood, werden weer levend, als
men ze daarmede wiesch. Eindelijk gelukte het den Muzelmannen een
stuk rundvleesch in den vijver te werpen, waardoor het water zoodanig
ontheiligd werd, dat het zijne wonderdoende kracht verloor en de Bengali's
zich moesten overgeven. Nu waren de Mohammedanen meester van Ben-
galen , en om de herinnering aan hunne overwinning te vereeuwigen, richt-
ten zij in de vlakte een' toren op, dien men van den spoorweg uit nog
zien kan, een baksteenen gebouw van ongeveer 40 meter hoogte. Bij den
toren staat eene moskee met tweehonderd koepelgewelven.
Het is de moeite waard, aan het station Maggra uit te stappen; want
daarbij ligt de Triveni-Ghät, eene der heiligste plaatsen in Bengalen. Tri-
veni noemt men de plek, waar drie rivieren zich vereenigen (zooals bij
Allahabdd: de Ganges, de Dzjoemna en de mythische Saraswati), maar
ook een punt, waar drie rivieren van elkander gaan om naar zee te stroo-
men. Hier zendt de Hugly, de westelijke arm van den Ganges, twee
armen uit. De Ghdt, de plaats aan het water, heeft eene prachtige trap,
die naar den Hugly leidt. Hier komen van uit verre streken pelgrims,
deels om zich in het driemaal heilige water van zonden te reinigen, deels
om daar de lichamen hunner gestorven familieleden te verbranden. Niet
ver van den Ghät liggen de bouwvallen van een zeer ouden tempel, en
in de naburige vlakte stond bij het begin onzer jaartelling eene bloeiende
stad, Saptagrama, d. i. de stad der zeven wijzen, waarmee de Romeinen
in handelsbetrekking stonden. Tegenwoordig ligt er het dorp Satgln.
Na een uur sporens bereikt men Tsjandernagore aan den Hugly. De