Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
beschutten. Toch is de haven van Beiroet nog altijd eene der beste
aan de Syrische kust, ofschoon ook hier de schepen niet zeker liggen.
Inweerwil van hare gunstige ligging was de stad in de oudheid slechts
van geringe beteekenis; want, ofschoon zij, zooals boven gezegd is, onder
de Syrische steden reeds in de vroegste tijden genoemd wordt, moest zij
reeds spoedig bij Sidon en Tyrus in de schaduw staan. Na vele lotgevallen
en een langdurig verval begon zij in 't laatst der vorige en in de eerste
helft dezer eeuw weder tot bloei te komen.
Heeft men op den weg naar Sidon de tuinen in de naaste omgeving
van Beiroet gepasseerd, dan bevindt men zich in de streek der duinen,
die zich door wind en zee laten regeeren en zonder het bovengenoemde
pijnboomenwoud ook het bebouwde land met overstuiving zouden bedrei-
gen. Uit de duinen steken hier en daar steenen en muren, die bewijzen
genoeg leveren van het landwaarts-in stuiven van het zand. De zandige
driehoek, waarop Beiroet ligt, wordt omgeven door de wadi Sjoeweifat.
Nadat de weg deze wadi heeft gekruist, bereikt hij weder de zee en spoe-
dig daarop een khan. Zulke khans, kleine en groote, vindt men verschei-
dene langs de handelswegen van Phenicië. Dikwjls bestaan ze slechts in
een eenvoudig afdak, dat de verkooper ter beschtftting tegen de zon heeft
opgericht. Daaronder staan de poreuze aarden vaten, met water gevuld,
en ter zijde glimmen eenige kolen in het zand om spoedig de verlangde
kofRe te bereiden. De muildierdrijver laat niet gaarne eene gelegenheid
voorbijgaan om een paar trekken aan de houten waterpijp te doen, die
voor iederen reiziger gereed staat, d. w. z. voor allen een en dezelfde pijp.
Misschien kan hij er ook berichten inwinnen omtrent de veiligheid van
den weg. De beroemdste dezer halten is de khan Kebbi Yunus, waar de
ongelukkige profeet door het monster zou zijn uitgespuwd en, door het
slechte logies, dat hij in den buik van het dier had gehad, aangespoord,
dadelijk eene herberg zou hebben opgericht. Goed is in vele gevallen eene
betrekkelijke eigenschap, zoo ook hier: de khan is nog ellendig genoeg.
Tusschen dichte rietbosschen stroomt de Damoer, waarover de over-
blijfselen van eene steenen brug hangen, en tusschen de reten der steenen
zelfs komen bloeiende oleanders te voorschijn. Vervolgens leidt de weg
weder onmiddellijk langs de zee, en op een der hoogste punten heeft men
hier een gezicht op het fort van Saida (de tegenwoordige naam voor Sidon)
en op de stad, die aan den voet daarvan zich tot de zee uitstrekt. De
stad ligt in eene vruchtbare streek, waar oofttuinen met velden afwisselen.
De enge straten der stad loopen op het oneflfene en beperkte terrein op
en neer. Vele huizen zijn kleine- winkeltjes, maar de uitgestalde waren
doen slechts kleinhandel vermoeden. De in grootscheren stijl gebouwde
huizen uit vroegeren tijd gaan een spoedig verval te gemoet. Hier en daar
huizen familien in de ruïne en bewonen dan zooveel daarvan, evenals in
Venetië, als bewoonbaar is. Dr. Bastian logeerde bij eene weduwe, die de
overtolUge ruimte voor logé's had ingericht, en hij was zoo gelukkig een
souper te krijgen, waarbij vork en mes waren gelegd, terwijl des avonds