Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
287
hoog. Gaat men langs eene der bijrivieren van den Fönn-ho stroomop-
waarts, dan stijgen de insluitende gele löss-wanden steeds hooger. Weldra
verheffen zich die wanden onmiddellijk van uit de oeverstrook der rivier
eenige honderden voeten hoog. Nog hooger dan de bovenrand van den
löss-wand stijgen nieuwe wanden terrasvormig op, zich steeds verder van
de rivier verwijderende. Iets verder stroomop mondt in de spleet, waarin
wij wandelen, onder een scherpen hoek eene andere spleet uit, uitgesneden
door de beek, welker water zich in onze zijrivier uitstort. Gaan we die
beek langs stroomopwaarts, dan vereenigen zich weldra met haar andere
beken, alle omzoomd door nieuwe wanden. En op de kloven, waardoor
deze beken stroomen, monden weder andere kloven uit, zoodat we ons
spoedig te midden van een' doolhof van kloven bevinden. — Wandelen
we daarentegen over de oppervlakte van de zacht glooiende löss-vlakte en
verlaten wij de gebaande wegen, dan staan we plotseling aan den rand
van een der straks genoemde diepe kloven. We kunnen er niet over komen
en volgen haar dus. Maar spoedig wordt de weg door eene nieuwe kloot
versperd. We volgen deze, maar verliezen al meer de richting uit het oog.
Steeds nieuwe spleten vertoonen zich, waarop onder scheeve hoeken weer
andere uitmonden, en spoedig zijn we geheel verdwaald. Dalen we einde-
lijk , ten einde raad, met moeite langs de terrassen neer, dan gelukt dit
misschien eenigen tijd, tot we eensklaps staan voor den laatsten zeer hoo-
gen wand, waar aan geen verder dalen kan worden gedacht. Kon men
zulk een stelsel van spleten uit een luchtballon overzien, 't zou zich ver-
toonen als een boomstam met takken, welke zich herhaaldelijk splitsen in
in takken, of als eene rivier met al hare bijrivieren, beken en beekjes.
Een löss-landschap biedt de wonderlijkste vormen aan die men zich kan
denken. Er heerscht overeenkomst en toch ook weer zulk eene verschei-
tlenheid, dat men in het lö.ss duizend land.schappen kan hebben gezien,
terwijl men toch met verwondering steeds nieuwe en onverwachte combi-
naties van phantasti.sche, bizarre en avontuurlijke vormen aantreft.
Het bleek reeds, dat de Chineesche löss-landschappen het verkeer zeer
bemoeilijken. Toch hebben de Chineezen met de hun eigene scherpzinnig-
heid de geschiktste plaatsen voor de verkeerswegen weten uit te zoeken.
Op sommige plaatsen moeten die evenwel voortdurend worden verlegd,
daar nu en dan gedeelten van de löss-wanden naar beneden storten en
den weg versperren. Hoe de moeilijkheden zullen worden overwonnen,
wanneer men in de löss-streken van China sjioorwegen wil gaan aanleggen,
is onmogelijk vooruit te bepalen.
Hoewel het löss eene hinderpaal voor 't verkeer is, is het in andere oj)-
zichten voor de bevolking van het grootste belang. In de eerste plaats is
het dit ten opzichte van den landbouw. Terwijl in de zuidelijke pro-
vinciën van China, waar temperatuur en verdeeling van den regen over
't jaar gunstig zijn, waar men jaarlijks 2-, zelfs 3maal oogsten kan, waar
de bodem voor een gedeelte zeer vruchtbaar is, de landbouw zelden hoo-
ger dan tot 600 M. boven de zee wordt uitgeoefend, vindt men in 'i N.