Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
275
hebben minstens drie dagen werk om al deze Chineezen uit de wereld te
helpen 1" Dit zeide hij 's morgens om 8 uur, en om 12 uur was geen
Chinees meer in leven; de mannen, het nuttelooze van alle tegenweer in-
ziende , waren letterlijk in rijen gaan staan, om sneller onthoofd te worden ,
en de vrouwen hadden hare kinderen en zich zelve vergiftigd.
De gevolgen van dezen opstand waren, dat dit schoone land in eene
woe.stenij werd veranderd, waar ten gevolge van de menigte lijken de
vreeselijkste ziekten heerschten. Van 2500000 was de bevolking tot op
132000 geslonken!
De Tarantsjen en de Doenganen hadden den opstand begonnen; bij hen
sloten zich de Kirghiezen, de Kalmukken, de Targauten en de Sibo's
aan, de drie laatste tot den Boedhistischen godsdienst behoorende. Toen
de Chineezen veijaagd waren, werden de Tarantsjen en de Doenganen de
heerschende stammen. Ieder der beide volken had zijn' sultan, en de beide
vorsten regeerden gemeenschappelijk. Maar deze vriendschappelijke betrek-
king duurde niet lang. De Tarantsjen, die talrijker en -beter gewapend
waren en bovendien de vesting van de oude stad Koeldsja bezet hielden,
maakten zich spoedig van de heerschappij meester; de Doenganen werden
neergesabeld of schikten zich in het onvermijdelijke. Maar ook de triomt
van de Tarantsjen was van korten duur; toen de sultan zoo stout was om
de uitlevering van Kara-Kirghiezen, vluchtelingen van het naburige Issik-
koel-gebied, te weigeren, rukte eene Russische legerafdeeling het Ili-dal
binnen en maakte zich snel van de belangrijkste punten meester. Nadat de
stad Koeldsja gecapituleerd had, werd de Tarantsjen-khan afgezet en de
vroegere Chineesche provincie Iii onder den naam van het district Koeldsja
bij het Russische rijk ingelijfd. De Russische troepen in het nieuwe district
staan onder het bevel van een' overste, die in Koeldsja resideert; het land
is in twee civiele districten verdeeld, n.l. de rechter en de linker oever
van den Iii; de hoofdstad van het eene is Koeldsja, die van het andere
Kent.
De handel van het land was vroeger zeer belangrijk. Ten tijde van de
heerschappij der Chineezen werden porselein, lak, snijwerk in ivoor, bron-
zen waren, zijden stoffen enz. alsmede thee, koren en vruchten uitgevoerd;
vele van deze artikelen kwamen van het oosten, vele waren echter ook
uit het land zelf afkomstig. Rusland voerde toen stalen voorwerpen en
calicots in, maar dit is ten gevolge van den burgeroorlog alles anders ge-
worden. Toch kan het land nog dezelfde producten voortbrengen, en eene
geregelde kolonisatie zou .spoedig betere toestanden te voorschijn roe{)en.
Het Ili-bekken wordt door talrijke, zeer verschillende volken bewoond.
Het zijn:
i. De Tarantsjen, die, zooals reeds werd gezegd, vóór ongeveer 140
jaren uit Oost-Toerkestdn naar Iii werden overgebracht. De Tarantsje ge-
lijkt veel op de bewoners van Kasjgar en omstreken. Ten gevolge van
vermenging met Doenganen is de Tarantsje niet mooier geworden. Over
't algemeen is hij groot en krachtig gebouwd; inweerwil van de Turksch-
18*