Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
af. De voetzool, zoo taai en hard als zoolleer, kan de scherpe keien en
glasschervên verdragen, als de maag van een haai overboord gevallen wol-
len borstrokken, spijkers en flesschen. Aan het kanaal tusschen Middelburg
en Vlissingen ligt Westsouburg, dat met Oostsouburg eene gemeente uit-
maakt. Kent ge Westsouburg? Hebt ge 't nooit hooren noemen ? 'Tis licht
te begrijpen; want eerst in den laatsten tijd is het wat opgeknapt. Maar
eene goede driehonderd jaren geleden stond daar een schoon en groot
kasteel, bewoond door de Edelsten in den lande. In Mei van het jaar
1500 bezocht Filips de Schoone met zijne jonge gemalin Johanna, zijne
tante Anna van Bourgondie, dochter van den machtigen hertog Filips van
Bourgondie. Deze vorstin, die kinderloos was, had hier hare hofhouding
en was omringd door de heeren van Borssele, van Cats, van den Abeele,
van Cortgene, van Haamstede, van Schenge en nog vele anderen. Maar
de edele vrouwe stierf en na haar kwamen er andere bewoners en bewoon-
sters op den Westersouburcht; maar de merkwaardigste tijdelijke bewoner
was de machtige Karei V. Als keizer van Duitschland reed hij de slotpoort
binnen, — als ambteloos burger reed hij de slotpoort uit. Den 6den Septem-
ber 1556 teekende hij hier de acte van afstand betreffende de Duitsch-
keizerlijke waardigheid, en scheepte hij zich kort daarop in, om in Spanje
nog twee jaren in een klooster te gaan leven. Nadat het kasteel verwoest
werd, kwam het later in bezit van Philips van Marnix, heer van Sint Alde-
gonde. En welk vaderlander kent dien man niet?
„Zwaai, Neêrland, uwen roem voor helden van uw' grond!
Laat uwer braven naam vermelden in het rond.
De vreemd'ling sta verbaasd, als hij uw' grootheid ziet;
Maar, wien gij roemt of eert, vergeet uw Marnix niet!"
Men weet dat Marnix te Leiden in 1598 stierf, doch later werd zijn
lijk naar het kerkhof te Westsouburg overgebracht en thans siert een een-
voudig gedenkteeken de laatste rustplaats van den man, die den Neder-
landers in zijn „Wilhelmuslied" schonk, wat een Rouget de Lisle, twee
eeuwen later den Franschen gaf in de „Marseillaise".
Wat al gedachten ons hier op ons verheven standpunt bestormen! Het
wordt tijd dat we afdalen, willen we niet door de veelheid dier gedachten
en herinneringen, ondanks ons zeiven, gedwongen worden, hier langer te
vertoeven, dan ons lichaam ons toelaat. En wie weet, de Zeeuwsche
koorts! — Eilieve, äls ge die nu eens niet krijgt, wees dan eens zoo goed
om inplaats van naar den vreemde te gaan, een paar dagen te wijden
aan een bezoek van Walcheren, om u te vermeien in zijne liefelijke landou-
wen, en uwen geest eene pooze te laten vertoeven in de lang vervlogen
tijden, die ook over dezen klassieken bodem gerold zijn.