Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
maar begon te plunderen en te rooven onder de volken, tot wier be-
scherming zij waren aangenomen. Geen wonder dus, dat Stroganov deze
gasten gaarne wilde missen. Hij vond een middel uit, waarmee dit doel
kon worden bereikt en waardoor tevens nieuwe handelsbetrekkingen konden
worden aangeknoopt. Hij vertelde Jermak en zijne Kozakken van de lan-
den in het oosten, van hun' rijkdom aan kostbare pelzen en van de
stroomen die daarheen voerden en die zijne lieden reeds hadden ontdekt.
Jermak en de zijnen luisterden er met genoegen naar en namen het voor-
stel om een' tocht naar die rijke landen te ondernemen met graagte aan.
De Stroganovs goten eenige kanonnen en zorgden voor de verdere uitrus-
ting. Allerlei zwervend gepeupel sloot zich bij den troep aan, en eindelijk
was een legertje van 2000 man onder Jermaks aanvoering gereed. Door
de wegwijzers van Stroganov geleid, trok het over den Oeral en vervolgens
naar den Ob. Na eenige gevechten werd de stad Sibir aan de Irty.sj inge-
nomen (1581). Jermak zond nu een gezantschap met rijke geschenken,
vooral prachtige sabeldierpelzen, naar Moskou. Dit gezantschap, waaraan
ook de Stroganovs deel namen, gaf bericht van hetgeen er was geschied
en deelde mede, dat door Jermaks dapperheid een nieuw gebied, rijk aan
pelsdieren voor den tsaar en Rusland was veroverd. Iwan ontving de ge-
zanten zeer vriendelijk, vergaf den Kozakken hunne vroegere misdaden,
verhief de Stroganovs tot den Bojarenstand en benoemde Jermak tot woj-
wode of stadhouder van het veroverde land, dat naar de stad Sibir den
naam van Siberië ontving.
Zoo werd Jermaks veroveringstocht het begin van de verovering van
Siberië. Van Tobolsk uit, dat op de plaats van het oude Sibir staat,
werd geheel Noord-Azië achtereenvolgens door de Russen veroverd en al
het land tot aan, zelfs over de grenzen van China en tot aan den Grooten
oceaan onderworpen.
Men kan de verovering van Siberië als eene eeuwenlange jacht op sabel-
en andere pelsdieren beschouwen. Weliswaar werden de Russen ook nog
door andere dingen aangelokt, maar het sabeldier was bij alle tochten der
Russen naar het oosten als 't ware de oorlogsleus. De Kozakken werden
bij hunne tochten geholpen en voorafgegaan door de zoogenaamde „Pro-
moeisjlenniks", opsporende en handeldrijvende Ru.ssische avonturiers, die
overal sabeldierpelzen opkochten of de dieren in de wouden opzochten.
Brachten deze pioniers bericht van een grooten stroom, van een nog niet
betreden jachtveld, dan rukten de Kozakken op, bouwden blokhuizen aan
de rivier en onderwierpen de inboorlingen. De schatting („jassak"), die
zij dezen oplegden, bestond in de levering van sabeldierpelzen. Deze laatste
vervulden bij hen de rol van geld. Ook de opbrengsten, welke de tsaren
uit Siberië trokken, bestonden uit de pelzen van sabeldieren, die in de eerste
geschiedenis van Siberië dezelfde rol hebben gespeeld als het goud in het
Spaansche Amerika.
Uit de jachtstations en blokhuizen zijn langzamerhand de Siberische
steden ontstaan, als Tobolsk, Jenisseisk, Irkoetsk, Jakoetsk, etc.