Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
244
een model-hôtel. 't Is een paleis met een wonderschoonen tuin, die aan
iedereen behoort, zoolang het hem goeddunkt; we voelen er ons geheel
tehuis, en 't is alsof alle heerlijkheid die we hier zien ons toebehoorde.
De nevengebouwen van het hôtel palen bijna aan den oever; van de
breede steenen terrassen zweven onze blikken over den blauwen vloed,
waarin zich de Monte San Salvatore spiegelt.
Slechts weinig schreden van hier is de kerk degli Angeli met het be-
roemde groote fresko van Bernardino Luini, de aangrijpende voorstellirig
van de kruisiging des Heeren. Het is ongetwijfeld het schoonste meester-
werk der stad, maar ook buitendien ontwaren we overal sporen van kunst-
zin, en zelfe de villa's, die tegenwoordig door rijke vreemdelingen worden
gebouwd, streven ernaar kleine galerijen van schilderijen uit den nieuweren
tijd aan te leggen.
De heerlijkste wandeling langs den oever biedt de kade aan. Het volks-
leven vertoont er zich in de bontste schakeeringen op de marktdagen. Dan
mengen de meest uiteenloopende kleederdrachten zich dooreen van berg-
bewoners en schippers, Zwitsers en Italianen, en dwarrelend zweven groeten
en vloeken door de lucht.
Onder de vreemdelingen, die in Lugano vertoeven, treffen we dikwijls
beroemde mannen aan. Mazzini leefde er jaren lang op eene villa, wel o[)
vreemden bodem, maar toch dicht bij zijn vaderland, welks grootheid en
eenheid zijn levensdoel was. Ook hem heeft de tijd gerechtvaardigd; want
niet naar eigen macht, maar alleen naar de bevordering van de belangen
zijns volks streefde hij. Edelmoedig, streng van zeden en trouw aan zijne
plichten bleef hij tot aan zijn laatste oogenblik. Zoo luidt nu het oordeel
van geheel Europa; zoo spraken toen reeds de burgers van Lugano van
hem, in wier midden hij leefde. Zijn voorkomen had iets ouderwetsch-
aristokratisch ; de zwarte doek omsloot den hals tot bijna aan de kin en
het fijnbesneden profiel droeg den stempel van vriendelijke goedhartigheid.
Dat was Mazzini; als hij voorbijging, namen de mannen den hoed af,
en den kinderen lachte hij vriendelijk toe; de armen hadden geen beteren
vriend dan hem.
Het graf waarin hij bij Pisa sluimert, waar hij zijne laatste,1evenslagen
sleet, omsluit ook den grootsten schat, dien hij ooit heeft verkregen : eenige
spaden vol aarde van het vereenigde Italie.
lago maggiore.
Trotsch strekt zich het Lago Maggiore voor ons uit. Zijne noordelijke
oevers reiken tot aan de gebergten van Zwitserland, waar de Simplon-weg
van de hoogten komt en met sneeuw bedekte bergen boven de dennen-
wouden uitsteken; van daar echter stroomen de blauwe golven voort tot
aan de warme velden van Lombardije; steeds gloedrijker worden de kleu-
ren, steeds helJarder wordt de lucht, in rijken overvloed toont ons het
zuiden zijne bloemen en zijne vruchten.