Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
229

kooplieden. Zoo schildert b.v. I^dy Jackson op vermakelijke wjze de
moeilijkheden die het in heeft, in het hôtel te komen dat men heeft uit-
gekozen. Pe bedienden van alle hôtels in de plaats wachten de aanko-
menden op en zoeken het voordeel hunner meesters. Sluwheid neemt het
met de waarheid doorgaans niet te nauw; zoo ook hier. Zoo werd Lady
Jackson, in de meening dat zij naar het door haar begeerde hôtel werd
gebracht, naar een ander gevoerd, dat vrij slecht bleek te zijn. De loge-
menthouder deed echter zoozeer zijn best en was zoo voorkomend, dat
zij eerst den volgenden dag er toe kon komen van hôtel te verwisselen.
Ofschoon iemand die niet verwend is, meestal geene reden tot ontevreden-
heid zal vinden, is de inrichting tamelijk primitief. De logementhouders
zijn soms verbazend naïf. Zoo werd de Engelsche dame herhaaldelijk het
voorstel gedaan, met een Spaansch echtpaar, waarbij ze zich voor eenige
dagen had aangesloten, in één vertrek te overnachten. Lady Jackson reisde
geheel alleen. Nu en dan brachten Portugee.sche heeren haar op beleefde
wijze onder 'toog, dat dit iets buitengewoons, dat het zelfsonwelvoegelijk
was; zoodra zij echter hoorden dat ze eene Engelsche was, waren zij
hoogst wellevend en kwistig met het bewijzen van attenties. Galanterie
schijnt wel een karaktertrek der Portugeezen te zijn. Lady Jackson verhaalt,
dat zoo vaak zij plaats wilde nemen in een reeds bezetten tramway-wagen,
het voldoende was, dat de conducteur riep: „eene dame!" om bijna alle
heeren te doen opspringen en plaats voor haar te doen maken.
Evenals in alle weinig door reizigers besochte landen, zijn de inwoners
zeer gastvrij, en hoewel het hun niet geheel duidelijk was, dat men voor
zijn genoegen en om te leeren kon gaan reizen, voelden zij zich toch
gevleid door de belangstelling, die men in hun land toonde. Dit onder-
vond vooral Latouche, die met eene soort van voorliefde het binnenland
bereisde en zich minder om de .steden, de gebaande wegen en de hôtels
bekommerde.
De verscheidenheid van kleederdrachten is in Portugal buitengewoon
groot. Zelfs dichtbij elkander liggende dorpen wijken in dit opzicht van
elkander af. Sommige handwerkers dragen eene soort van livrei en blijven
die dragen zoolang ze tot die groep van werklieden behooren. De werk-
tuigen worden altijd weer naar hetzelfde model vervaardigd. Een conser-
vatieve trek vertoont zich haast overal. Een sprekend voorbeeld leveren
de Gallegans, d. z. de Galicische waterdragers, die ten getale van onge-
veer drieduizend de straten van I.,issabon met hunne vaten onder een
schelklinkend geroep doortrekken. Eene waterleiding voorziet de stad rijke-
lijk van voortreffelijk water, maar de inwoners blijven bij hunne gewoonte
om zich van de sterkgebeende Gallegans te laten bedienen, en hetfrissche
bronwater vloeit ongebruikt langs hunne deuren.
De oude, met lederen gordijnen voorziene voertuigen, hunne muildieren
en gelaarsde en gespoorde koetsiers zijn uit I.issabon verdwenen; maar de
ossenkarren met groote houten schijven als raderen, waarin slechts een gat
is geboord voor de as, rollen nog altijd krakend door de stad, hoe onprac-