Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
226
daad verzot op hun geliefkoosd schouwspel. Hier en daar verheft wel een
filosoof, een dierenbeschermer, een dagbladschrijver zijn stem, en protes-
teert in naam der menschelijkheid; men hoort van eene interpellatie in de
Cortes; maar.... een storm in een glas water! Spoedig is alles weer
bedaard, men schikt zich op voor een nieuw feest, om te spotten met de
onbeschaamde vreemdelingen, die ten hoogste verontwaardigd zijn over de
Spaansche barbaarschheid.
IN PORTUGAL.
Voor de meeste menschen is Portugal een land, waarvan ze eenige
namen van gebergten, rivieren en steden kennen, en bij hem die er iets
meer van weet bepaalt zich die kennis meestal tot een paar bijzonderheden
van Lissabon, Oporto, Coïmbra en Setubal. De aardbeving van Lissabon,
de wijn van Oporto, de jaarlijksche hoeveelheid regen en de hoogeschool
van Coïmbra; het zout van Setubal of St. Ubes en „een paar jaartallen
bij Kaap St. Vincent" — ziedaar waarin de kennis van Portugal bij velen
bestaat. Slechts zelden verdwaalt een reiziger tot in dien uithoek van
Europa, die toch zooveel schoons en belangrijks bezit. De haven van
Lissabon met zijne met paleizen gekroonde oevers, kan zich, wat schoon-
heid aangaat, met Konstantinopel, Palermo, Napels en Genua meten.
Het primitief nationale in zeden en kleeding geeft aan het verkeer met de
bevolking iets zeer eigenaardigs.
In den gewonen zin van het woord is Portugal volstrekt niet wat de
Duitschers in hunne reishandboeken noemen „lohnend";' want zoogenaamde
„bezienswaardige punten" zijn vrij dun gezaaid. Over 't algemeen is het
landschap vrij eentonig. In de lage streken vindt men goed bouwland,
hier en daar door zeer kleine boschjes en kreupelhout afgebroken. Aan de
rivieren neemt het landschap een ander karakter aan; op grasrijken bodem
heeft zich daar een krachtiger boomgroei ontwikkeld. De ondergang der
zon levert aan den Atlantischen oceaan een heerlijk gezicht op, en onder
het volk leeft de sage, dat Noach na den zondvloed naar Portugal is geko-
men, om daar het prachtige schouwspel der ondergaande zon te genieten.
Jachtliefhebbers zullen in Portugal weinig van hunne gading vinden,
hoe vele woestliggende gronden men er ook aantreft. In de eenzame berg-
streken vindt men enkele wolven, lossen, wilde geiten en een weinig rood-
wild; in de schraal bevolkte streken is de roodpootige pati-ijs inheemsch.
In den winter treft men houtsnippen aan.
Latouche kwam Portugal binnen van de noordzijde, dus van den kant
van Galicie, waar de Minho de grens van het rijk vormt. De Spaansche