Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
217
ter wereld houdt. Daarom is hij vriendelijk, voorkomend, dienstvaardig
en overtreft in galanterie jegens de vrouwen zelfs den Franschman. Zelfs
het karakter der Andalusische steden is in overeenstemming met dat harer
bewoners.
Bezoeken wij Sevilla, de hoofdstad van Andalusiö, dan valt ons de
buitengewone levenslust dadelijk in het oog. In Parijs kan men zich „amu-
seeren", omdat daar tallooze gelegenheden zijn, om een vroolijken dag,
een onderhoudenden avond door te brengen. Sevilla is daarentegen eene
zeer bescheidene stad, die niet eens de buitengewone „Prachtgebäude" be-
zit, waarvan de Duitsche dichter Brentano in zijn „Nach Sevilla, nach
Sevilla" zingt. Maar in Sevilla is ieder met zijn lot tevreden, er heerscht
eene vroolijke stemming, die ook op den vreemdeling overgaat. Reeds de
bouwtrant der huizen is eigenaardig en draagt er veel meer toe bij de
stad haar vriendelijk karakter te geven, dan wanneer in hunne plaats de
„Prachtgebaude" stonden. De menschen in het Oosten leggen zich er vooral
op toe, zooals bekend is, de binnenplaats recht sierlijk in te richten; zij
zoeken haar door bloemen en fonteinen tot een klein paradijs te maken
en omgeven ze met schaduwrijke zuilenrijen.
Toen de Christenen te Sevilla de heerschers werden, vielen die prach-
tige binnenplaatsen, de patio's, zeer in hun' smaak. Zij behielden ze, of-
schoon de blik der Christen Spanjaarden zich anders meer naar buiten dan
naar binnen richtte. Het was hunne gewoonte voor ieder venster een balkon
te hebben. Inwendig bleven de huizen echter hun Moorsch karakter be-
houden, zoodat de deuren en vensters van buiten af den voorbijganger eene
ongezochte gelegenheid geven een' blik te werpen op den tuin. Geen enkel
rechtgeaard bewoner van Sevilla geneert zich voor het leven in zulk een
half glazen huis.
Tn dit schoone, vriendelijke Andalusië bloeide de kunst, en de namen
van Murillo en Velasquez behoeven slechts te worden genoemd, om de
waarheid ervan te bemjzen. Reeds in den tijd der oude Romeinen stonden
de bewoners van Baetie, d. i. dus van het tegenwoordige Andalusië, als
de beste dansers bekend. Toen was het vooral de stad Cadix, die op dit
gebied beroemd was; nu zijn Sevilla en Malaga als geduchte mededingsters
van Cadix opgetreden. Ofschoon Malaga zooveel kleiner is dan Sevilla,
wordt ze toch reeds voor den roem der laatste gevaarlijk. Malaga heet in
een Spaansch volkslied „de stad der eeuwige lente", terwijl in het meer
beroemde Granada het karakter der treurende koningin spreekt. Granada
is grootsch en heeft daarbij het genot van de koelte die haar van de Sierra
Nevada wordt toegewaaid, Malaga is een waar paradijs, Sevilla is echter
liefelijker dan alle andere steden van Andalusië.
De bekoorlijkheid van Andalusië, de opgewektheid en vroolijkheid, die
door de aderen zijner bewoners stroomen, zijn oorzaak, dat de Andalusiër
geen smaak in den krijgsdienst vindt. Hij vindt het leven te schoon, dan
dat hij het in de waagschaal zou stellen voor het eene of andere denkbeeld
der regeering. De elegante gestalte van den Andalusiër is dubbel bekoor-