Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
205
Van alle gebouwen in Londen ziet men op een' afstand het eerst den
toren der St.-Paulskerk, welker reusachtige koepel boven de zee van hui-
zen en kerken uitsteekt. Londen bezit in 't geheel ongeveer 1200 kerken,
kapellen en synagogen, waaronder verscheidene belangwekkend zijn om
haar bouwstijl of om hare rijke versieringen.
Onder de menigte bruggen, die de Theems overspannen, zijn vele zeer
breede en mooie. Terwijl vroeger de vloed de akelige krotten langs hare
oevers soms met vernieling bedreigde, zijn er nu voor het grootste gedeelte
groote kaden aangelegd, op eene van welke, tusschen de brug van West-
minster en die van Waterloo, de obelisk van Cleopatra is opgericht. Twee
tunnels leiden onder de Theems door.
Onder de bezienswaardige gebouwen van Londen mag vooral niet wor-
den vergeten het wereldberoemde Britsch Museum, minder om zijne uitwen-
dige schoonheid dan om de schatten van kunst en wetenschap die het
bevat. De verzamelingen voor mineralogie, geologie, botanie, zoölogie,
palaeontologie en anthropologie zullen naar het South-Kensington-Museum
worden overgebracht. De zalen voor beeldhouwwerk en oudheden bevatten
de kostbaarste en zeldzaamste monumenten van Assyrie, Egypte, Armenië,
Klein-Azie, Griekenland, Etrurie. Sedert lord Elgin in 1816 kostbare
beeldhouwwerken uit Athene naar Londen heeft overgebracht, kan men
niet minder in Londen dan in Hellas zelf de Grieksche kunst bestudeeren.
Daar is ook de beroemde „steen van Rosette", die Young begon te ont-
cijferen en die Champollion den sleutel voor het hieroglyphen-schrift deed
vinden. Papyrus-rollen van 3- a 4-, misschien van 5000 jaren oud, en
schrijftafels uit de bibliotheek van Ninivé worden hier eveneens bewa:ird.
Gedurende 123 jaren van zijn bestaan, van 1753101 1876, heeft het Britsch
Mu.seum aan Engeland ongeveer 62 millioen gulden gekost. De kolossale
bibliotheek van hetzelfde Museum telt ongeveer 1250000 boeken en hand-
schriften en trekt geleerden en studeerenden der geheele aarde. Alleen de
catalogus telt bijna 1000 boekdeelen.
De Nationale Galerij op het Trafalgar-Square met zijne fonteinen en
standbeelden bevat meer dan 1000 schilderijen en eenige beelden.
Na het Britsch Museum komt waarschijnlijk het museum van South-
Kensington de eerste plaats toe. In 1851 na de Wereldtentoonstelling opge-
richt met het doel, de Engelsche kunst en kunstnijverheid te steunen,
bevat het allerbelangrijkste, maar nog niet geordende verzamelingen. Naast
South-Kensington vinden we de kostbare verzameling van de Indische
Compagnie. Bovendien bezitten nog vele wetenscliappelijke vereenigingen
en privaat-personen allerbelangrijkste musea. Het Kristallen-paleis en het
Alexandra-paleis met hunne groote parken worden steeds meer uitspannings-
plaatsen. Het laatste heeft o.a. eene zaal, onder den schitterenden koepel,
waarin een corps van 2000 musici en 12000 toehoorders plaats kunnen
nemen.
Londen bezit twee hoogescholen, „University College" en „King's Col-
lege". Dat er zeer vele lagere scholen moeten zijn, blijkt uit het aantal