Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
in de Theems gevoerd, waar groote machines ze met kracht noodzaken
den weg naar zee te kiezen. De aanleg van het reusachtige net van riolen
heeft bijna 60 millioep gulden gekost. Gemiddeld werpen de beide in de
Theems uitmondende hoofdriolen gezamenlijk bijna 6 kub. meter per seconde
uit. Deze wijze van reiniging werkt voor eene wereld als Londen zeer
gunstig. Maar de oeversteden beneden de monden der riolen zijn er veel
ongezonder door geworden, en sommige visschen, als alen en jonge haringen,
die vroeger de Theems opzwommen, blijven nu weg. Eene andere vraag
is nog, of men, in plaats van de rivier te verpesten en de lucht in ver-
scheiden steden te bederven, de vuilnis van Londen niet zou kunnen ge-
bruiken als meststof. Parijs, Edinburgh en andere groote steden doen dit,
en de vuilnis van Londen alleen zou volgens eene berekening van J. J.
Mechi in de Times van 27 September 1878 eene waarde vertegenwoordigen,
gelijk staande met de jaarlijksche opbrengst van 2920000 hectare land.
In de nieuwere deelen van Londen zijn groote parken (Jamespark,
Greenpark, Hydepark, Kensington-gardens, Regent'spark), de longen der
stad, zooals men in Amerika zou zeggen. Sedert lang reeds door geene
verdedigingswerken meer ingesloten, kon de stad zich vrij uitbreiden en
men behoefde dan ook niet, zooals in Parijs, verdieping op verdieping te
stapelen, maar bouwde huis naast huis. Bij eene tweemaal zoo groote be-
volking beslaat Londen eene vijfmaal zoo groote oppervlakte als Parijs;
vandaar dat de bewoners van Engelands hoofdstad een voldoenden voor-
raad versehe lucht kunnen genieten. Gemiddeld wordt ieder huis in Londen
slechts door 7 a 8 personen bewoond.
Wat het drinkwater betreft, zou Londen zich echter Parijs ten voorbeeld
mogen stellen, want in dit opzicht staat het eerste bij het laatste ten
achteren.
De gasverlichting is zeer goed. In 1876 werd door de zes gas-maat-
schappijen 1552323 ton steenkool gebruikt en 404781600 kub. meter
gas geleverd.
De vermeerdering van de bevolking van Londen moet slechts voor '/j
deel aan immigratie worden toegeschreven. Vooral zijn het lieden van het
land die als dienstboden naar Londen gaan. Voor 't overige bevat Londen
vele vreemde bestanddeelen: Ieren en Schotten, menschen uit alle deelen
van Engeland, Duitschers, Franschen, Nederlanders, Polen, Noren en
verder nog 20 a 30000 menschen die in Engelands overzeesche bezittingen
zijn geboren, als Negers, Hindoes, Maleiers, Chineezen en Polynesiërs.
De Franschen, Nederlanders, Duitschers en andere Europeanen, die in
Londen wonen, hebben er zich bijna allen gevestigd voor hunne zaken;
de vele Engelschen die te Parijs wonen, zijn er echter om er hun geld te
verteren.
Om zich eene voorstelling te maken van de kolossale drukte langs de
straten van Londen, is het niet eens noodig eene buitengewone feestelijke
'gelegenheid af te wachten; 't is voldoende om op de drukste uren van den
dag een' blik te werpen op de hoofdstraten van de City: Cheapside, Lud-