Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
verschillende grenzen. Voor eenige daarvan volgt hier de bevolking in drie
verschillende jaren.
Londen,.volgens het bureau v. d.
burgerlijken stand in 1861 in 1871 in 1878
(316 □ kilom.) .... 2803909—^3254260 — 3 580000 inw.
„ post-district (1170 □ kilom.) 2967956 — 3536129 — 3990000 „
„ politie-district (1830 □ kilom.) 3 222 720 — 3 885 641 —• 4 447 000 „
De kolossale bevolking van Londen laat zich verklaren uit de uiterst
voordeelige ligging der stad. Zij ligt uitmuntend geschikt als uit- en in-
voerplaats voor eene landbouwende streek, als middelpunt voor den om-
trek en als doortrekplaats, als rivier- en als zeehaven en als middelpunt
voor den wereldhandel. Behalve een helderen hemel geniet Londen alle
voordeelen van eene wereldstad; zelfs heeft zij, vergeleken met andere
groote steden, een gunstig sterftecijfer aan te wijzen. ')
Reeds ten tijde van de Romeinen was Londen eene belangrijke stad,
maar gedurende de middeleeuwen wies zij slechts langzaam aan door oor-
logen , gevaarlijke handelscrises en epidemieën. Tot aan de eerste jaren der
i8e eeuw was Parijs de mededingster van Londen, wat het aantal inwoners
betreft. Maar toen Engeland den handel op de Indien in handen had ge-
kregen en de Theems de vlooten van Oost en West op haren rug droeg,
liet Londen de hoofdstad van Frankrijk spoedig achter zich. Hare bevol-
king, die bij het begin der i8e eeuw V2 millioen beliep, was binnen eene
eeuw tot bijna i millioen aangegroeid, en sedert is zij tot het viervoud
daarvan gestegen. Om zich eenigszins eene voorstelling te maken van den
snellen aanwas van Londen, bedenke men, dat de bevolking dagelijks met
240 menschen vermeerdert en dat gemiddeld ieder uur een huis wordt vol-
tooid bij de 530000 huizen, die de stad reeds telt. Voortdurend smelten
steden in den omtrek met de hoofdstad samen; zooals voor 300 jaren Londen
en Westminster ééne stad werden, zoo zijn nu Croydon, Wimbledon,
Putney, Richmond, Kingston, Brentford op het punt hun zelfstandig bestaan
in de hoofdstad op te lossen en tot voorsteden te worden; Greenwich en
Woolwich zijn reeds door lange rijen huizen met Londen verbonden. Kon
men alle 23000 straten van Londen tot ééne rechte straat vereenigen, ze
zouden een' weg vormen dwars door Europa en door Azië tot het zuide-
lijkste einde van Hindostan.
Terwijl de stad zich zoo van jaar tot jaar uitbreidde ten koste van vel-
den, weiden en bosschen in den omtrek, veranderde men, evenals in
i'arijs, de beken die hdar doorsneden, in riolen. Langs deze riolen, waar-
van sedert 1859 een geheel net werd aangelegd, worden alle vuile stoffen
afgevoerd en o}) een grooten afstand stroomafwaarts, altijd door riolen.
') Gemiddelde sterfte in :
Londen 22 op 1000
Brighton Hl „ „
Manchester 28 „ „
Liverpool 31 op 1000
Halifax ."iS „ „
L'arijs 23 „ „
Berlijn 30 o]) lüOU
Weenen 31 „ „
Philadelphia 20 „ „