Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
door de eene of andere omstandigheid voor Engeland gesloten worden. De
ontginning van kolenmijnen heeft zeer dikwijls te lijden onder werksta-
kingen en onder ontploffingen in de mijnen, waardoor meestal vele arbei-
ders omkomen. Gemiddeld komen in Groot-Britannie jaarlijks looo mijn-
werkers door een of ander ongelukkig toeval om het leven; het gebeurt
zelfs, dat door ééne ontploffing eene geheele gemeente van Wales of Nort-
humberland in één oogenblik bijna hare geheele manlijke bevolking verliest.
L O N D E N.
Geene stad ter wereld uit het heden of uit het verleden kan met Londen
worden vergeleken wat aangaat het aantal inwoners; Babyion noch Mem-
phis noch eene stad van het volkrijke China heeft ooit zoo vele mil-
lioenen binnen hare muren gezien, en als Rome en Byzantium in den tijd
van haar grootsten bloei tot ééne stad hadden kunnen samensmelten, ze
zouden nog slechts eene geringe bevolking hebben kunnen aanwijzen, ver-
geleken met dit „gewest met huizen bedekt." Wie deze stad is binnenge-
treden, dien schijnt het toe, dat hij haar niet anders dan per spoor weder
kan verlaten; want ook de onvermoeidste voetganger geeft het op, deze
oneindige stad ten einde toe door te loopen: de eene straat volgt op de
andere, zonder dat er een einde aan komt. Steeds weer huizen, werk-
plaatsen, stations, villa's, tuinen, muren, altijd door weer cellen in deze
groote bijenkorf der menschen, de eene naast de andere. Zelfs te midden
der velden en parken aan den buitenkant zou men meenen zich in Lon
den te bevinden; want overal aan weerszijden der wegen staan de huizen
aaneengesloten en vormen voortzettingen der stad, die zich als polyparmen
naar de verschillende kanten uitstrekken; naar het zuiden zelfs tot Epsom.
Duizenden menschen worden geboren, leven en sterven in de wijken van
T.ondens centnmi, zonder ooit een anderen horizon te hebben gezien dan
steenen huizen en monumenten, zonder ooit een ander groen te hebben
aanschouwd dan dat der „squares" en een anderen hemel dan den met rook-
wolken bezwangerden der stad.
Zoo groot is zelfs de hoofdstad van Engeland, dat zij het '/g deel der
bevolking van het geheele vereenigde koninkrijk bevat, en dat er zelfs
verschillende grensbepalingen bestaan: voor de verkiezingen van parlements-
leden , voor de po.sterijen, voor de politie-reglementen, voor de belastingen,
voor nog veel meer zaken bestaat er een verschillend Londen. Officieel
zijn er niet minder dan 17 Londens, alle met verschillend centrinn en