Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
en neemt het geld, zonder een' trek op zijn gezicht te veranderen, en nu
begint dezelfde geschiedenis van voren aan.
Deze drukte komt iederen dag terug, maar des Woensdags en des Za-
terdags heerscht er het meeste leven; want dat zijn de beide dagen , waarop
de haringvisschers naar de stad gaan. De haring n.l. speelt eene groote rol,
zoowel in Bergen als op de geheele westkust, welker bevolking bijna ge-
heel uit visschers bestaat. De vangst wordt naar Bergen gebracht en daar
verkocht, deels in kleinere partijen aan particulieren, deels aan haringhan-
delaars, die gezamenlijk jaarlijks honderd duizenden tonnen haring, andere
vis-schen en traan verzenden.
,Wie in het volksleven belang stelt, kan op de vischmarkt een rijken
oogst verzamelen. De dienstmeisjes zijn zeer vroolijk en levendig en vormen
eene tegenstelling met de andere Noorwegers, die over 't geheel meer ern-
stig zijn. Ze zouden dan ook afstammen van vrouwen, die in den tijd der
Hanze van' uit Ltlbeck en andere hanzesteden naar Noorwegen zijn verhuisd.
De visschers vormen eene afzonderlijke kaste als 't ware; zij bewonen de
de hol men en scheren, die in de nabijheid van de stad liggen. 'tZijn
menschen met bruine kleur en verweerde gezichten en doorgaans onge-
kamde haren. Op zee zijn ze in hun element; borst en schouders zijn bij
hen dan ook sterk ontwikkeld door het vele roeien; hunne beenen mogen
zich echter in zulk eene ferme ontwikkeling niet verheugen; deze zijn
voor den strile meer bijzaak. In hunne boot op zee zijn de visschers praat-
zuchtiger dan aan de vischmarkt; ginds geven ze de dienstmeisjes met haar
blikken emmer en bonte paraplu in ruwe geestige zetten weinig toe.
De stad heeft in bouworde der huizen en ouderwetsche gebruiken der
bewoners nog veel overgehouden van den Duitschen invloed der hanze-
periode. De gevels der huizen, de onregelmatige verdeeling der vensters,
de hoektorentjes, de steenen trap met ijzeren traliewerk en steenen bank,
dat alles is geheel Noordduitsch. Dit ter karakteriseering van de huizen in
Bergen.
Nemen we nu een kijkje in de kantoren en magazijnen der stad.
Visch en traan en traan en visch vormen hier het hoofdelement, en zonder
de groote hoeveelheid regen, die hier valt en alles wegspoelt, zou men
reeds lang er iets op moeten hebben uitgevonden om al het vuil van de
straten te verwijderen. Toch is de lucht hier alles behalve frisch.
Over 't geheel is Bergen niet ruim gebouwd; de stad heeft vele enge
gangen en stegen, nog overblijfselen uit de middeleeuwen. Enkele pleinen
en een klein park voorzien in het gebrek aan versehe lucht.
Op eene kleine hoogte staat het bekende museum, dat Noordsche
oudheden, munten, wapenen, oude meubels, eene ethnographische ver-
zameling , eene bibliotheek, verzamelingen voor natuurwetenschappen en
schilderijen bevat. Zeer bezienswaardig is o. a. eene verzameling van mo-
dellen van Noorweegsche booten, daar bijna iedere kuststreek naar den
aard van 't vaarwater en van de vischvangst weer andere booten heeft.
Niet minder bezoekers trek dat gedeelte, waar de vischhandelsstad
li