Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
hebben om en binnen hare muren zooveel bloed zien vloeien als Bergen.
Tegenwoordig is deze stad eene der eerste handelssteden van 't Noorden.
Met de voorstad Sandwiken telt zij 40000 inwoners.
Bergen is eene der regenrijkste plaatsen van Europa. Hare ligging aan
de westzijde van het vastland in de onmiddellijke nabijheid van den Oceaan
en de noordelijke verlenging van den Golfstroom, waarover de heerschende
winden strijken, die hun rijken voorraad damp tegen de berghellingen bij
de stad afkoelen en tot regen verdichten, is daarvan de oorzaak. Verder
naar 't oosten hebben de westenwinden reeds veel minder dampen, zoodat
de cijfers voor de gemiddelde jaarlijksche hoeveelheid regen te Bergen
en te Stokholm dan ook vrijwat verschillen: voor Bergen wordt opgegeven
2252 mM, voor Stokholm echter 523, voor Petersburg 423 mM. Die lig-
ging bezorgt Bergen een zeeklimaat, d. w. z. niet alleen veel regen, maar
ook een gering verschil tusschen de gemiddelde zomer- en wintertempera-
tuur, dus betrekkelijk warme winters en koele zomers. De stad ligt op 60°
24' NB. en heeft eene gemiddelde jaartemperatimr van bijna 7° C., tenvijl
Februari, daar de koudste maand, gemiddeld 0° en Juli, de warmste maand,
gemiddeld 14,4° C. heeft, 't Verschil bedraagt dus 14,4° C. Voor Christiania,
Peterburg en Tobolsk, die ongeveer op dezelfde breedte liggen, beloopt
dit verschil respectievelijk 22, 26,9 en 38,3° C. Dat zachte, gematigde
klimaat is de oorzaak, dat alle tuinen in den omtrek met een weligen
plantengroei prijken en verscheiden van de zeven bergen, die de stad
Bergen omsluiten, tot den top met de heerlijkste weiden bedekt zijn. Als
het in Bergen eenmaal aan het regenen is, — en dat gebeurt nogal eens, —
dan regent het een paar weken onophoudelijk door. In den zomer van
1875 hadden de bewoners van Bergen juist 14 dagen met zonneschijn, 'tis
haast, alsof het ouderwetsche in kleeding en gebruiken hier bij de bewoners
ingeregend is; want deze behooren tot de meest behoudende van 't land
op het stuk van eigenaardigheden, 't Is toch niet zoo heel lang nog gele-
den , dat men er enkele mannen met de ouderwetsche staartpruiken
en kaplaarzen kon zien rondloopen. Tegenwoordig echter zijn ze verdwenen,
en ook hier heeft de mode haar invloed doen gelden. Op 't platteland echter
hebben de vrouwen en meisjes, meer nog dan de mannen, veel eigen-
aardigs in de kleederdracht bewaard.
Overal in Bergen, behalve bij de visch- en traanmagazijnen, heerscht
eene groote zindelijkheid. Geen volk, zegt de in Bergen geboren Ludwig
van Holberg, die later als dichter naam heeft gemaakt, — geen volk heb-
ben de bewoners van Bergen in gebruiken, bescheidenheid en arbeidzaam-
heid meer nagevolgd dan de Nederlanders. Deze hebben in vroegeren tijd
dan ook nogal eens in betrekking tot Bergen gestaan. De heer Emil Jonas
vermoedt, dat de zindelijkheid en de liefhebberij voor bloemen in Bergen
aan Nederlandschen invloed zijn toe te schrijven.
Bij onze wandeling door de stad zullen we ons natuurlijk van de onmis-
bare regnhatte (regenhoed, paraplu) voorzien. Eerst gaan we naar de
haven. Reeds hebben we gezegd, dat de stad aan den binnenkant van de