Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
Maar terug tot onze Zondagsvaart!
We hebben ondertusschen kennis gemaakt met twee Zweden, die ons
alles verklaren en ons nitnoodigen voor vandaag hun gast te zijn. Men
legt gedurig aan. Overal groeten, hoofdknikken en omarmen ! Naast ons
zit een ijskoude „Noorweegsche Noorweger" ') (norsk Norrman), die prut-
telt over de overdrijving der Zweden. Maar wat maakt dat uit ! Vriendelijk-
heid is eene heerlijke zaak, en het goede wint er niet bij, dat men het
angstvallig afweegt, 't Is altijd aangenaam, met een vroolijk gelaat en vrien-
delijke woorden te worden ontvangen. En wie zou het bouquet, dat hem
als welkom wordt toegereikt, uit elkander gaan plukken, om te onder-
zoeken of de bloemen ook wortels hebben? —
We hebben den tijd doorgebracht met de natuur en de menschen te be-
wonderen, en al pratende naderen we ons doel. We zijn Sma-Dalerö (Klein
Dalerö) gepasseerd, welker eigenares de kleine huizen aan het rotsstrand
en op het daarboven gelegen rotsplateau, waar het naakte graniet overal
aan den dag komt, bij perceelen heelt verhuurd. Hier en daar verheffen
zich daarnaast aardig villa's, welker aantal in den laatsten tijd zeer is toe-
genomen , omdat Dalerö als zeebad in de mode is ; het wordt jaarlijks door
900 badgasten bezocht. Dalerö heeft een flink hôtel, eene schuur als kerk
en een baksteenen huis zoo groot als eene kerk als belastingkantoor, waar
evenwel niets valt te belasten ; verder heeft het een telegraafbureau, eene
apotheek, galanterie-winkels en eene herberg zonder kellner, waar men
zich zeiven bedient.
Voor deze laatste herberg of hôtel, zooals men het gebouw nu heeft ge-
doopt , legt de stoomboot aan, en de landingsbrug biedt een levendig
schouws]3el aan. Een zwerm beminnelijke dochteren Eva's staat daar; allen
zijn ze komen aansnellen, om de van de stad gekomene echtgenooten,
bruidegoms, vrienden en verwanten te ontvangen. Nu komt er aan het
hoofdknikken en kushanden werpen, het wuiven met den zakdoek geen
einde, totdat de trap wordt uitgeschoven en iedereen op de zijnen beslag
heeft gelegd. Iedereen begeeft zich naar zijne zomerwoning, waarbij er vele
zijn, zoo klein en luchtig als een eksternest. Menigmaal leeft eene
familie, die in Stokholm eene groote, prachtige woning bezit, met alle
gemakken en weelde voorzien, hier in enkele kleine zeer schraal gemeu-
bileerde kamers, gelu'Kkig en tevreden ; men schijnt hier de kunst te leeren
van te leven, n.l. van gelukkig te zijn.
Men leeft op het eiland Dalerö eenvoudig; het is nog niet besmet door
de kwaal waaraan zoovele badplaatsen lijden. Allen schijnen Dalerö te
hebben genomen zooals het is en omdat het zoo is ; men gaat er heen om
de baden te gebruiken en om eenige weken rustig te leven, en niet om
') Deze uitdiukkiDg is in geheel Zweden gebruikelijk, on laat zich verklaren uit het
groote verschil in karakter en de vijandschap, die tusschen Noorwegers en Zweden be-
staat. De eersten zijn zeer trotsch op hun land, hun volk, hunne taal en hunne vrij-
heid , daarbij stroef en ernstig; de Zweden zijn daarentegen de Spanjaarden van het Noorden.