Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
De stad is langer dan eene geogr. mijl, maar slechts ongeveer looo
schreden breed. Zij ligt ingesloten tusschen de rivier en eene met naald-
boomen bedekte veenvlakte, die door verschillende vogelsoorten, rendieren,
beren en andere dieren bewoond wordt. Hier vindt de liefhebber van de
jacht zijne gading. Ver naar 't noordoosten waagt zich echter alleen de
Samojeed met zijne rendieren; want daar begint de toendra, de moerassige
mossteppe. Des winters bezoeken eenige Samojeden de stad, om hunne
rendiersleden te verhuren tot het maken van pleizierritten in den omtrek.
Archangel heeft op een der talrijke Dwina-eilanden eene voorhaven.
Solombol. De haven is zeer goed, maar de mondingen der rivier verzan-
den, zoodat groote schepen een deel van hunne lading in lichters moeten
laten overbrengen. De haven is echter maar van Mei tot het einde van
October open. Met de grootste spanning verwacht men daarom den ijsgang,
die Solombol dikwijls gedurende eenige dagen onder water zet. Omtrent
het oogenblik waarop het ijs zal losraken worden zelfs weddingschappen
aangegaan.
Archangel drijft handel vooral in vlas, koren, lijnzaad, teer en planken.
Alle waren komen uit het binnenland in barken, groote, lompe ovale
kasten met vlakken bodem, loodrechte hooge wanden en een eenigszins
gewelfd dak. Met hoogwater komen ze stroomaf, en het is alleen met een
paar lange riemen, die ieder door ongeveer twintig mannen in beweging
worden gebracht, mogelijk ze eenigszins te sturen. De bemanning van zulk
eene bark bestaat uit 40 a 50 man.
In de zomermaanden is het in Archangel zeer levendig. Vele kooplieden
en gevolmachtigden van hier gevestigde handelshuizen, die des winters
zich om den inkoop of de verzending van waren in 't binnenland ophiel-
den, zijn dan in de stad. Later komen nog de „])amory", kustvaarders,
uit Russisch Lapland en Kola met hunne de lucht verpestende treska- of
laberdaan-schepen; want treska is een lievelingskostje van den Rus; voor
de lagere standen is het dagelij ksch brood. Nu heeft Archangel het voor-
komen van eene drukke handelsstad; iedereen haast zich, omdat alle zaken
in den tijd van vier maanden moeten worden afgedaan. De kooplieden
hebben het druk van den morgen tot den avond, terwijl hunne familiën
de schoone zomerweken op het land doorbrengen. Men heeft hier geene
elegante villa's, doch men huurt eene bovenverdieping van eene boerderij;
alles wat aan proviand en huishoudelijke zaken noodig is, wordt meege-
nomen. Vooral kiest men als plaatsen voor het buitenleven de eilanden in
den Dwina-mond. Men brengt den tijd door met wandelen, baden, lezen,
buitenpartijtjes in het woud, — welke laatste echter vaak mede worden
bijgewoond door muskieten, die hier in 't begin van den zomer eene ware
plaag zijn, — rijden, roeien, hengelen, — in 't kort: men amuseert zich
voortreffelijk, waartoe het meestal zeer mooie weder het zijne bijdraagt.
De omgang met de dorpsbewoners is zeer vriendschappelijk; want het
zijn goedaardige en fatsoenlijke menschen. Jammer is het echter, dat zij
zich zoo licht aan dronkenschap overgeven. Als een meisje wil trouwen,