Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
staan vreedzaam naast elkaar. In vergelijking met Moskou, dat meer dan
400 kerken heeft, bezit Petersburg er maar weinig.
De bazaars bevatten zulke prachtige en kostbare Oostersche wären, dat
men nergens ter wereld schooner verzameling van dien aard vindt. Wat ze
voor den Westerling bijzonder belangwekkend maakt, is, dat de verkoo-
pers allen in nationale kleederdracht zijn.
ARCHANGEL.
Archangel! Wie denkt bij dezen naam niet aan eeuwige sneeuw, aan
ijs, beren, wolven en Samojeden! Hoe kan een beschaafd mensch daar
bestaan! Lieve lezer, men leeft er even goed en nog beter dan op vele
plaatsen in Duitschland, vooral in den winter. Misschien schudt gij onge-
loovig het hoofd, maar veroorloof mij u een weinig van onze stad en het
leven hier te vertellen, en ik houd het er voor, dat uwe vooroordeelen
zullen verdwijnen.
Archangel aan den oever der Dwina op ongeveer 7 mijlen afstands van
den mond dezer rivier gelegen, heeft c. 17000 inwoners, die uitsluitend
in den handel hun bestaan vinden. Het kapitaal is in handen van eenige
buitenlandsche kooplieden, die de mooiste huizen in de hoofdstraat bewo-
nen. Ze worden Duitschers genoemd, daar ze bijna allen tot de Duitsche
vereenigd evangelische gemeente behooren, ofschoon ze meest allen in Rus-
land zijn geboren, Russische onderdanen zijn, en er onder hen ook velen
van andere dan Duitsche nationaliteit zijn. De huizen zijn, de weinige
baksteenen regeeringsgebouwen niet medegerekend, bijna alle van hout,
dat geel, wit, rood, grijs of bruin is geverfd. De hoofdstraat is zeer breed
en ziet er met hare bonte, nette huizen en daartusschen gelegen tuinen
zeer vriendelijk uit. Aan weerszijden van de straat loopen hooge trottoirs
van dikke planken, waarop men 't geheele jaar door droogvoets kan loo-
pen. Hout is hier zeer goedkoop. Een vadem (=z 3.2 k.m.) dennen brand-
hout kost ongeveer ƒ 1.80 en dan nog wel gezaagd en gespouwen op plaats
van aanwijs opgestapeld. Daar men niet zuinig behoeft te zijn met de
ruimte, zijn alle huizen van ééne verdieping en wordt ieder door slechts
ééne familie bewoond. Gelukkig is het, dat men de kamers ruim kan
maken; want het zou er treurig uitzien, als de woningen, waar men het
grootste deel des jaars moet doorbrengen, klein waren.
Het hout waarvan de huizen zijn gebouwd en de zorgeloosheid der
Russen veroorzaken dikwjls brand. De brandweer is er echter waakzaam en
goed ingericht.