Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
de hôtels paleizen, de paleizen tempels. Bij het gezicht van dit grootsche
schouwspel, van dien in alle richtingen door stoombooten bevaren reuzen-
stroom met zijne kaden van graniet en zijne vele breede armen, van die
lange brug van brons en graniet en die schipbniggen, die onder den
last van de eindeloos rollende equipages en droschken op en neer gaan, —
bij het gezicht van dit levend, grootsch panorama kan men zich er geene
voorstelling van maken, dat voor bijna twee eeuwen hier niets was als
eene woeste, moerassige vlakte, bedekt met mos, struiken en naaldwouden ,
waarin wolven en beren huisden, terwijl aan de met riet begroeide oevers
van den stroom en op de eilanden arme Finsche visschers ternauwernood
een bestaan konden vinden.
En deze woeste moerassen behoorden nog niets eens aan Rusland ; 't was
Zweedsch gebied. De Zweed moest worden overwonnen, en dan moest nog
eene veel moeilijker overwinning worden bevochten o]) den bodem. Deze
moest vast en droog worden gemaakt, om er eene stad op te kunnen
bouwen; wouden moesten worden omgekapt, afvoerkanalen worden gegra-
ven , eene lucht moest worden geschapen waarin een volk kan ademen :
een wonder moest tot stand worden gebracht. De vaste wil van één" mensch
verrichtte dit wonder. Duizenden menschen moesten werken , duizenden ook
omkomen, vóór die wil daad was geworden. In 1703 werkten 20000
menschen aan de nieuwe stad en vesting, die naar heur schutspatroon
Petrus den naam St.-Petersburg ontving; 't waren meest gevangen Zweden
en Finnen; later werden er nog arbeiders uit alle deelen des rijks naar
toe gezonden. In 1714 werden in de straten der stad nog menschen door
hongerige wolven aangevallen en gedood. In de eerste twintig jaren konden
de kolonisten , waaronder vele Nederlanders en Duitschers waren, trots alle
moeite er geene vruchten doen rijpen. Had Moskou veel te lijden van
branden, Petersburg had te kampen met overstroomingen. De laatste over-
strooming, in 1873, heeft, hoewel de stad tegenwoordig oneindig beter
tegen zulk een' aanval is gewapend dan in de vorige eeuw, nog groote
schade aangericht en menig menschenleven gekost.
De eerste gebouwen van de jonge hoofdstad, die de poort van gemeen-
schap met West-Europa moest worden, waren van hout, uitgezonderd
natuurlijk de vesting\verken. Langzamerhand maakten ze echter plaats voor
steenen gebouwen; later kwamen monumenten en kaden van graniet. De
koepels, de torens, de Grieksche kruisen verhieven zich schitterend in de
lucht, en weldra trad uit de moerassen van voorheen de wonderbare .stad
te voorschijn, het reuzenwerk van Peter den Grooten.
Aari onze linker zijde zien wij in het voorbijstoomen het gedeelte der
stad, dat Was.sili-Ostrow is genoemd, waar vele aanzienlijke Duitsche en
Engelsche kooplieden wonen, die hier in de nabijheid van de beurs hunne
kantoren en magazijnen hebben. De beurs is een der schoonste gebouwen
der stad. We zijn ondertusschen ook de academie voor beeldende kunsten,
het lange universiteitsgebouw en de academie der wetenschappen gepasseerd.
Waar onze stoomboot aanlegt, zien we eene lange rij van de prachtigste