Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
bebouwde velden. In het midden van de bijna altijd onstuimige golf ver-
heft zich het onherbergzame, moeilijk genaakbare rotseiland Hogland,
vroeger een smokkelaarsnest, nu de armoedige woonplaats van eenigeloot-
sen en visschers.
De stoomboot brengt ons steeds verder in de enger wordende Finsche
golf op. Rechts verheft zich de hooge Tolbuchin-vuurtoren, en verderop
de zoogenaamde Roode heuvel, Krasnaja Gorka. Links gaan wij Wiborg
voorbij met het heerlijke landgoed Monrepos. Eindelijk naderen wij den
kleinen zeeboezem van Kroonstad, als 't ware het overgangsbekken tusschen
de Newa en de zee. Het met gevangenen en soldaten bemande wachtschijj
brengt ons eene douanenwacht aan boord, die ons tot naar de stad moet
geleiden. Waar wij onze oogen heen wenden, overal rijzen kolossale vesting-
werken uit de zee op.
Kroonstad op Kotlin (Ketel-eiland) is de eigenlijke haven van en tevens
de beschermende vesting voor Petersburg; hier is de Baltische vloot, welker
groote schepen niet in Petersburg kunnen komen; hier ook liggen de groote
Oost- en West-Indie-vaarders, die hunne ladingen in lichterschepen over-
brengen ; hier is het voornaamste douanen-station, waar alle van zee ko-
mende stoom- en zeilschepen moeten aanleggen. Natuurlijk heerscht hier
een bont gewoel van allerlei nationaliteiten. De Russen, die we hier zien,
zijn meest schippers, langgebaarde koopmansbedienden en koetsiers met
hunne zoogenaamde droschken. De laatsten begroeten den reiziger met
eenige brokken Fransch, Duitsch of Engelsch. De stad en vesting Kroon-
stad telde in 1873 ongeveer 50000 inwoners, waaronder de vele werk-
lieden , matrozen, soldaten, kooplieden, Engelschen, Duitschers en Russen
begrepen zijn, die hier des zomers wonen. In den winter is het aantal in-
woners misschien de helft. Het is verbazend, hoe veel en hoe moeilijke
arbeid hier moet zijn uitgevoerd, om de groote verdedigingswerken tegen
de golven te beschermen. Honderden millioenen roebels en vele duizen-
den menschenlevens hebben deze scheepstimmerwerven, dokken, kruid-
magazijnen en bastions reeds verslonden. De handelshaven, die eenige
duizenden schepen kan bevatten, is de belangrijkste. De straten der stad
zijn regelmatig en breed. Evenals in iedere andere Russische stad vindt
men hier eene menigte Grieksch-Russische kerken met hare uivormige zil-
veren, gouden, blauwe en roode koepels, ook eene Luthersche, eene ka-
tholieke en eene Engelsche kerk, winkels die Aziatische bazaars herinneren,
hospitalen, enz.
De stoomboot voert ons naar Peterhof. Zoo even was alles op onze vaart
kaal en treurig, nu zwerft onze blik van het dek der boot over een bloei-
end, lachend, schaduwrijk landschap, dat evenwel, zooals we bij het
landen bemerken, met zijn naaldhout, zijne berken en wilgen een Noordsch
karakter draagt.
Petersburg is des zomers als uitgestorven, en dit is wel te begrijpen. In
eene stad, waar de winter bijna acht maanden lang duurt, waar men ge-
durende dien langen tijd tusschen dubbele en drievoudige deuren en dubbele