Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
MOSKOU.
„Wie Rusland wil leeren kennen, die ga naar Moskou", zegt Nikolaas
Karamsin, een van Ruslands grootste prozaschrijvers. En inderdaad: Mos-
kou is het middelpunt van het eigenaardige leven in Rusland; hier vloeien
alle elementen daarvan samen. Is Petersburg de stad van het moderne
Rusland, Moskou is die van het oude tsarenrijk. Wel is het leven ook
hier frisch en jong, wel bloeien ook hier handel, nijverheid, wetenschap
en kunst, maar de bloemen der moderne beschaving zijn hier opgeschoten
aan den voet der bouwvallen van 't verleden, ze slingeren zich om de
gedenkteekenen der historie en hare vruchten hebben het karakter van den
bodem bewaard, waar ze op zijn gerijpt. Moskou profiteert, doordien zij
het vereenigingspunt is van de spoorwegen, van de werkkrachten in het
gansche land. Als nijvere bijen, die de opbrengst harer arbeid naar ééne
korf brengen, stroomen ook hier de bewoners der meest verwijderde land-
streken samen; vandaar die bonte mengeling, die levendige afspiegeling
van het volksleven in zijne eigenaardigheden, zooals het zich in de ver-
schillende provinciën en landen des rijks openbaart; maar in hoe verschei-
den kleuren en schakeeringen zich dit beeld ook mag vertoonen, het
draagt den stempel van nationale eenheid. In Moskou herinnert de aristo-
cratische adel zelfs onder zijn Fransch vernis in den grond nog het vroe-
gere Bojarendom. Hier vindt men nog een rijken koopmansstand, die bij
zijn' rijkdom het eenvoudige leven en de zeden zijner voorvaderen heeft
bewaard. Hier leeft nog die onbegrensde gastvrijheid, zooals zij eens alleen
bij de oude Slaven en de Bedouïnen van Arabië bestond. Moskou met
hare kathedralen, kloosters en reliquieën der heiligen is, evenals Kiev, in
de oogen van iederen geloovigen Rus eene heilige stad, voor duizenden
die verre van haar wonen, eene bedevaartsplaats. Van hier uit stroomde
eens de zegen der rechtzinnige kerk over Rusland uit, en met liefde, ver-
eering en vroomheid zijn zelfs nog tegenwoordig de blikken van iederen
rechtgeaarden Rus op de wieg van zijn geloof gericht.
Natuurlijk zijn bij de fabelachtige ontwikkeling van Rusland tegenstel-
lingen zeer algemeen; nergens komen ze echter sterker uit dan in Moskou,
waar moderne schijnbeschaving, glans en weelde in het openlijke zoowel
als in het privaatleven op de ruwste wijze met primitieve toestanden in
aanraking komen. Naast stoute paleizen arme houten huizen, naast een
schitterend verlicht Parijsch magazijn een winkeltje met brood, kwaas (een
drank, bestaande uit water, dat met meel, zout en honig tot gisting is
gebracht) en uien. Boeren in schoenen van bast en gelapte kaftans of
schaapspelzen loopen op het trottoir en op den boulevard elegant gekleede
heertjes voorbij.