Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
tot het uiterste gedreven gierigheid. De Armeniërs van Kaukasie zijn emi-
granten uit Armenië, dat hunne voorvaders in de 2e en de 4de eeuw ver-
lieten , om de vervolging ter wille van den godsdienst van de Perzen te
ontgaan Ze zijn door geheel Ru.sland verbreid en behooren tot de rijkste
kooplieden van Kaz^n, Astrakan en Moskou. Men erkent den Armeniër
dadelijk aan zijne oostersche physiognomie. Hij is mager, donker, heeft
een' adelaarsneus, zwarte oogen en is zeer bewegelijk. Hij is minder schoon
dan de Tsjerkesse, en bovendien ligt de leelijke trek der hebzucht opzijn
gelaat. De kleeding van den Armeniër is volstrekt niet schilderachtig. De
Armeniërs zijn Christenen, maar het Christendom is niet in staat geweest,
hen van oudheidensche gebruiken en heidensch bijgeloof te ontdoen.
Evenals de Chineezen schijnen ook eens de bewoners der ten zuiden
van den Kaukasus gelegen landen een' muur te hebben opgericht om zich
tegen het binnendringen van hunne noordelijke buren te vrijwaren, maar
met even weinig gevolg. We geven eene schildering van dezen muur naiir
het werk van den Pool Bestaschef (1832). „De gevolgen van den vernie-
lingsoorlog , dien de natuur tegen den muur voerde, waren duidelijk zicht-
baar. De zaadkorrel van een' plataan was in eene rotsspleet gevallen, wa;ir
zij een weinig aarde vond, — het korreltje ontkiemde en wies op tot een
krachtigen boom, welks wortels den muur deden barsten. De wind, die
door de scheuren bruiste, had het overige gedaan. Alleen de klimop,
meewang als de zangers die de overblijfselen van Tasso opzochten en ver-
zamelden , steunt de a%evallen steenen en bindt de wankelenden aan den
muur. Deze muur strekte zich in eene rechte richting van de vesting Narin-
Kale naar hel westen uit en werd door beigen noch afgronden afgebroken.
Op den muur verheffen zich op ongelijke afstanden torentjes van ongelijke
grootte. Waarschijnlijk dienden ze als voornaamste wachtplaatsen, terwijl
gedurende den oorlog er troepen in waren samengetrokken, die langs den
muur met elkander in gemeenschap stonden. Deze muur heeft op grooten
afstand van Derbent hetzelfde karakter als in Derbent zelf; zijne hoogte is
overal dezelfde, en over steile klooven is hij in den vorm van trappen
heen gebouwd. Het binnenste van den muur bestaat uit kleine door leem
en cementachtige mortel met elkander verbonden steenen, en de torens
verheffen zich nauwelijks eene el boven den muur. Dit is de type der
Aziatische vestingen, die tegenover die der Gothische vestingen in het
Oosten staat, welker torens zich hoog boven de muren verheffen." Volgens
eene overlevering zou de muur zich van de Kaspische naar de Zwarte zee
hebben uitgestrekt.