Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
maar door vlijt of talent en liefde voor wetenschappen onderscheiden ze zich
niet. De handel en nijverheid is bijna geheel in handen van Armeniërs; de
Groesiërs houden zich meer met landbouw, veeteelt en wijnbouw bezig. Zij
behooren tot de Grieksche kerk en daardoor is de band tusschen hen en de
Russen nauwer dan tusschen hen en hunne Mohammedaansche stamgenooten.
Naast de Groesiërs en ten deele met hen vermengd leven de Ingoesjen ,
Kisten en Osjetynzen, die echter in den Kaukasus nooit eene groote rol
hebben gespeeld, sedert lang aan Rusland onderworpen zijn en door som-
migen als overblijfsels van de oude Polowzen, door anderen als een Ger-
maansche stam en door nog anderen als de stamvaders der Ieren beschouwd
worden. Zij zien er dan ook haast uit als Germanen; ze hebben bijna altijd
blond haar en blauwe oogen. Zij onderscheiden zich door een bedaard
temperament en houden zich met landbouw en veeteelt bezig. Daar zij in
vroegere tijden achtereenvolgens door Groesiërs, Turken en Perzen werden
onderworpen , namen ze successievelijk het geloof van hunne overheerschers
aan, werden Grieksch katholieken, Sjiieten en Sunnieten, en onder de
Russische heerschappij werden ze Grieksch-orthodox. Ondertusschen , hoewel
ze christenen heeten, eenige vastendagen en gewichtige Christelijke feest-
dagen houden, is hun geloof eene combinatie van heidensche, Mohamme-
daansche en Christelijke begrippen.
Een der belangrijkste Kaukasische volksstammen zijn de Tsjerkessen.
Wie deze heerlijke, ik zou haast zeggen ridderlijke gestalten heeft gezien,
vergeet ze nooit weer. De Tsjerkesse maakt door zijne hooge en slanke
gestalte, zijne schilderachtige kleederdracht, zijne menigte wapenen, zijn
donker gelaat, omgeven door glanzig zwarten baard en hoofdhaar, zijn
gebogen neus, zijn hoog voorhoofd en zijne zwarte oogen, die onder git-
zwarte, dichte wenkbrauwen schitteren, een majestueuzen indruk. Hij is
een ruiter zonder weerga en een voortreffelijk schutter, die met sabel en
dolk uitmuntend weet om te gaan. Haast iedere Tsjerkessische vrouw is
eene volmaakte schoonheid, maar zij wordt vroeg oud. De Tsjerkessen be-
roemen zich oji eene oude afkomst; vooral zijn de talrijke vorsten en ede-
len daar trotsch op, aan wie de boeren ondergeschikt zijn. Ieder Tsjerkesse
is soldaat en heeft, zoodra hij de wapenen kan dragen, stem in de beraad-
slagingen over vrede en oorlog. De landbouw staat bij hen in groot aan-
zien , hoewel de vorsten en edellieden er zich zelf niet mee bezighouden,
maar hunne landerijen aan boeren verpachten, die zij zelfs in oorlogstijd
achter den ploeg laten blijven. De bloedwraak heerscht bij hen als een
') De bloedwraak, in Europa ook nog op Corsica en in Albanië in zwang, bestond in
vroegeren tijd bij haast alle volken der aarde, 't Was een der heiligste plichten, die de leden
der zelfde familie aan elkaar verbond. De zoon moest den vader, de broeder den broeder
wreken, en wie voor de wraak terugdeinsde, was een lafaard. We zien in de bloedwraak
eene eerste, ruwe poging om wettige bescherming tegen aanranding, moord en doodslag
te verkrijgen. Later, toen de zeden zachter werden, werd het „oog om oog en tand om
tand" niet meer letterlijk toegepast, maar moest de schuldige „weergeld" (van v i r = man)
betalen, tot eindelijk het recht der vergelding in handen van den rechter werd gegeven,