Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
voor het licht. Zoo dicht was deze massa, dat bij de snelle vaart des
wagens opverrena niet alle konden opvliegen; en de raderen door de op
den bodem krioelende massa maalden. De indruk, dien dit schouwspel op
mij maakte, was onbeschrijfelijk; ik kon een gevoel van afgrijzen niet
onderdrukken, terwijl mijn vriend, voor wien zoo iets in 't geheel niet
nieuw was, betrekkelijk rustig bleef.
Het gelukte spoedig onze steppenpaarden tot bedaren te brengen. Nu
kon ik wat kalmer rondzien. Reeds verwijderde zich de groote zwarte wolk
in westelijke richting, maar overal was het nog vol van achterblijvers. De
weg, de helling van den heuvel, het riet, de boomen, de brug, ja zelfs
het water was met sprinkhanen bedekt. Van alle zijden stortten zich vogels
op de welkome buit, en in hun' honger vergaten ze alle schuwheid; ze
stoorden zich aan ons rijtuig evenmin als aan het geraas dat de boeren
boven op de hoogte maakten om de sprinkhanen te verdrijven.
Wat ik vroeger van sprinkhanenzwermen had gelezen, had ik, eerlijk
gezegd, voor een groot deel voor overdrijving gehouden; nu wist ik het
anders. Eene ontzettender landplaag, een vreeselijker geesel laat zich nauwe-
lijks denken, dan het tallooze heir van deze vraatzuchtige insecten.
KAUKASIË EN ZIJNE BEWONERS.
Reeds kent het eerste bijbelboek den Kaukasus; want daar wordt de
berg Ararat aangegeven als de plaats waar Noachs ark na den zondvloed
bleef vastzitten, en van waar nieuwe geslachten der menschheid, drie
nieuwe rassen, naar verschillende zijden trokken, om de aarde, door Gods
toorn ontvolkt, met een nieuw menschengeslacht te bevolken. De Grieksche
mytlie smeedt Prometheus aan eene rots van den Kaukasus, omdat hij
zich tegen Zeus verzette; ze zendt de Argonauten naar Kolchis om daar
het gulden vlies te halen, en Herodotus bevolkt den Kaukasus met de
oorlogzuchtige Amazonen en het zwervende ruitervolk der Skythen. In
latere, historische tijden, streden hier Assyriers, Perzen, Egyptenaren, Mace-
doniërs, Grieken, Arabieren, Byzantijnen, later de Genueezen en andere
Arische en niet Arische volken om de heerschappij en drenkten den bodem
met het bloed der bewoners, die zij achtereenvolgens aan hunne heerschappij
onderwierpen en aan wie de beschaving, het geloof en het bijgeloof van
al deze volken successievelijk werden opgedrongen. Het behoeft ons daarom
niet te verwonderen, dat op eene betrekkelijk kleine oppervlakte als Kau-
kasie is, zoo vele stammen leven, welker zeden, gewoonten en taal zoo-
danig van elkaar verschillen, dat ieder van hen als een afzonderiijk volk