Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
bruin, rood of blond; de gelaatskleur is bniinachtig. Met eerlijkheid en
gastvrijheid, trouw en volharding, sterken zin voor persoonlijke vrijheid en
onafhankelijkheid gaan bij hen gepaard koppigheid, wraakzucht en onbarm-
hartigheid, traagheid, onzindelijkheid en onvriendelijkheid.
Tot de eigenlijke Mongoolsche volken in Rusland behooren de Kal-
mukken (looooo) in de gouvernementen Astrakan en Stavropol en de
steppen der Donsche Kozakken, 't Zijn nomaden, die het Lamaïsmus be-
lijden ; over 't geheel is het een volk, dat voor ontwikkeling wel vatbaar
is. Aan de Wolga, in den omtrek van Kazan wonen de Islamietische
Tataren, matige, eerlijke menschen, die begeerig zijn naar ontwikkeling;
hunne zonen worden gaarne door kooplieden in dienst genomen. Ook in
de Krim treft men Tataren aan, die het land een Oostersch karakter geven.
De Tataren aan de kust zijn mooie, groote menschen; hunne oude hoofd-
stad is Baktsjiserai. Van de eveneens Mongoolsche Samojeden is niet veel
goeds te zeggen. Zij zwerven in de toendra's van het noorden rond met
hunne rendieren, en ofschoon een gedeelte van hen in naam tot de Griek-
sche kerk is overgegaan, zijn de meesten nog heidenen; gesneden beeldjes
van het primitiefste model vereeren zij als godheden, en er valt bij hen
nog eene sterke neiging tot het Fetisjisme op te merken.
Onder de andere volken van Ruslai)d, die echter geene bijzondere rol
spelen, noemen we nog de Grieken, de Roemenen, de Armeniërs, de
Zigeuners en de Joden. — Deze schets is natuurlijk opverrena niet vol-
doende om' een eenigszins volledig overzicht van Ruslands bevolking te
geven; maar men vergete niet, dat het tsarenrijk in Oost-Europa reeds
meer dan de helft van ons geheele werelddeel beslaat, en dat bovendien,
zooals reeds werd opgemerkt, geene enkele ethnographische kaart van een
Europeesch- land een zoo bont aanzien heeft als die van Rusland.
SPRINKHANEN IN ZUID-RUSLAND.
't Was den zSsten Juli, en de oogst, die hier (bij den Dnjepr n.l.) in-
weerwil van de zuidelijker breedte later invalt dan in Middel-Duitschland,
was in vollen gang. Maar slechts zelden voerde de weg langs bebouwde
velden ; zoover de blik reikte, strekte zich de bruingroene steppe uit. Geen
boom , geen huis was aan den gezichteinder te ontdekken.
Ondertusschen was het op den bok vóór ons levendiger geworden; de
beide daar gezeten personen spraken dnik gesticuleerende met elkaar; ein-
delijk keerde Ilia zich om en zocht zijn' heer, tervvijl hij met uitgestrekten