Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Onder de voortbrengselen der bloeiende nijverheid moeten in de eerste
plaats de kanten worden genoemd, waarvan de duurste 150 francs per
meter kosten; verder wollen en katoenen stoffen, rijtuigen, papier, hoeden,
porselein, glas, aardewerk, tapijten en allerlei voorwerpen van kunst en
smaak. De nijverheid zetelt vooral in de benedenstad. De handel van
Brussel is ten gevolge van zijne gunstige ligging in het midden des lands
en van zijne aanzienlijke nijvere bevolking zeer levendig, zoowel langs de
spoor- als de waterwegen. De Senne was in de 15e eeuw veel breeder en
dieper dan nu; toen stonden Brussel en Henegouwen langs dezen waterweg
met Antwerpen in drukke gemeenschap. Nu is de Senne echter overdekt
en in eene riool veranderd, waar boven straten en huizen zijn aangelegd
en gebouwd.
HET VERLEDEN EN HET HEDEN, VAN BRUGGE.
De hoofdstad van West-Vlaanderen, hoewel nog altijd de volkrijkste van
deze provincie, is zeer in macht en aanzien gedaald. Met Gent en Ant-
werpen en zelfs meer dan deze was Brugge de machtigste Vlaamsche stad
en eene der drukste handelssteden van Europa; heur naam komt voor in
de alleroudste Spaansche beschrijvingen van kusten en havens. Heur havens
waren vol schepen ; kooplieden van twintig natiën hadden daar hunne kan-
toren ; de Hanze en de Londensche handel hadden daar hunne entrepots ; naar
men zegt, werden daar de eerste verzekermgs-maatschappijen opgericht. De
naam van „beurs" voor het gebouw waarin in de steden de handelszaken
worden behandeld, is in Brugge ontstaan; de kooplieden toch kwamen
samen, om hunne koopen en verkoopen te sluiten, voor het huis „Van
den Beursen", waarin zetelden het Elorentijnsch en het Genueesch consu-
laat , in welks gevel drie zilveren beurzen waren uitgehouwen. Gaf Brugge
den naam, Antwerpen mag er trotsch op zijn, de eerste „beurs" binnen
hare muren te hebben zien verrijzen. Na Italië werden in Brugge de mooiste
stoffen geweven en de kostbaarste kleinoodiën vervaardigd. De Bruggenaars
zijn er trotsch op te kunnen vertellen, dat in 1301, toen Johanna van
Navarre, de echtgenoote van Philips den Schoonen, haar intocht in hunne
stad hield, zij moest erkennen hier niet de eenige vorstin te zijn. De
vrouwen en dochters van kooplieden, die haar ontvingen, waren vorstinnen
zoowel door schoonheid als door elegance en pracht. De schilderijen van
Memling bewijzen welsprekender dan de oude kronieken, hoe groot hier
de weelde in de kleeding was gedurende den tijd van voorspoed.
Brugge bezat dan ook het stapelrecht van al wat in Vlaanderen werd