Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
ook de bevolking — om dit ten slotte nog even aan te stippen, — ver-
schilt in beide gebieden van elkander. De vlakte, het Scheldegebied, wordt
bewoond door de meestal blonde, Germaansche Vlamingen, terwijl het
bergland, het Maasgebied, ten woonplaats verstrekt aan de meer donker-
kleurige en forscher gebouwde Walen, die oorspronkelijk van Keltischen
oorsprong zijn, maar Fransch spreken, dus geromaniseerd zijn. Eene lijn
van St. Omer in Frankrijk naar Eisden getrokken, wijst ongeveer de grens
tus.schen Walen en Vlamingen aan.
belgiEs nijverheid.
Belgiës nijverheid neemt onder die van de Europeesche staten eene der
eerste plaatsen in. Reeds in de middeleeuwen waren de Vlaamsche wollen
en linnen stoffen wereldberoemd, en van dien tijd af is de industrie altijd
eene der hoofdbezigheden in België geweest; de periode van nieuwen bloei
valt echter in het tijdvak van Belgiës zelfstandigheid, toen ze, gesteund
door een nieuw staatkundig leven en 't gevoel van eigen kracht den weg
kon opgaan, die door de menigte nieuwe uitvindingen en toepassingen
werd aangewezen. Eigenaardig is het en tevens zeer verklaarbaar, dat Vla-
mingen en Walen, vlakte en bergland, ieder in hoofdzaak eene afzonder-
lijke soort van industrie hebben gekozen: in de vlakte bij de Vlamingen
zijn het hoofdzakelijk geweven stoffen, in het bergland der Walen meest
bewerking van ertsen en vervaardiging van metaalwaren. In sommige stre-
ken is de nijverheid zoozeer de hoofdbezigheid, dat ze bedekt zijn met
steden en dorpen, die bijna geheel uit fabrieken en andere werkplaatsen
bestaan. Een gevolg van de kolossale ontwikkeling der industrie is, dat de
steden — en België heeft er zeer vele: deel der geheele bevolking woont
in steden, — voortdurend bewoners van het platteland tot zich trekken,
waardoor menig landbouwend arrondissement niet in bevolking wint of
zelfs achteruitgaat, terwijl het bevolkingscijfer van sommige industrie-arron-
dissementen verbazend snel stijgt. Zoo is de bevolking van het kolenrijke
en industriëele arrondissement Charleroi van 1840—1875 met 149 toe-
genomen. Zoojuist werd gewezen op een verschil in de soort van industrie
bij Vlamingen en Walen; nog op een ander verschil moet worden gewezen,
n.l. op dit, dat de Vlaamsche arbeiders over 't geheel veel lagere werk-
loonen ontvangen dan de Waalsche, en zoo sterk is het verschil, dat de
armoede bij de eerste groot is, zoodat een groot deel van hen tot de be-
deelden behoort.
De oorzaken van de buitengewoon levendige nijverheid in België moe-