Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
een klein deel bestond uit klei; zand, moerassig laagveen en meren vorm-
den een groot deel van den bodem. Door ingespannen arbeid evenwel,
door kleidelven en bemesting, door den afvoer van water en door inpol-
dering is Vlaanderen een vruchtbaar land geworden , waar land- en tuinbouw
en veeteelt de heerlijkste opbrengsten leveren. Niet te vergeefs voert het
land van Waas, vroeger één moeras, nu eene vruchtbare landstreek, eene
zilveren knol in zijn wapen. De streek der Vlaamsche polders was in
vroegeren tijd, toen ze nog haast uit eene aaneenschakeling van meren
en moerassen bestond, zeer ongezond, zoodat men in de gezondere hoogere
streken van België met schrik sprak van den „dood van Yperen," eene
uitdrukking, die onder het volk zelfs tot in het noorden van Nederland
is doorgedrongen en nog in gebruik is, om een zeer bleek en ongezond
uitziend mensch te kennen te geven. Nog tegenwoordig is We.st-Vlaanderen
het ongezondste gedeelte van België. In de onmiddellijke nabijheid der
Vlaamsche polders, daarvan slechts gescheiden door de duinen, liggen de
zeebaden Ostende en Blankenberghe, welke door duizenden gezondheid-
zoekenden worden bezocht. De duinen van Vlaanderen verplaatsten zich
evenals die van Holland in vroegeren tijd naar het oosten; maar tegen-
woordig, nu de mensch zich met alle macht tegen het overstuiven zijner
landerijen verzet, worden de duinen aan twee kanten voortdurend bedreigd
en aangevallen: aan de eene zijde door zee en wind, aan de andere door
den mensch. Op sommige plaatsen zijn de duinen reeds zoo smal gewor-
den, dat men de kust door zeeweringen moet beschermen, zooals bij
Blankenberghe het geval is. De ondiepe bankenrijke kust is zeer gevaarlijk
voor schepen, zoodat er dan ook slechts ééne haven van belang wordt
gevonden, n.l. Ostende.
DE MAAS EN DE SCHELDE.
België behoort bijna geheel tot twee riviergebieden: dat van de Schelde
en dat van de Maas. Geene van beide rivieren ontspringt in het land zelf,
en geene van beide heeft er haar mond. Het laatste is natuurlijk eene
nadeelige omstandigheid voor België. De Oise en de Sure of Sauer, de
eerste tot het Seine-, de tweede tot het Moezel-, dus het Rijngebied
behoorende, ontspringen op de Ardennen, maar zijn voor België van
minder belang.
De Schelde en de Maas vertoonen groote overeenkomst met elkander,
wat den loop betreft. Als ze België zijn binnengetreden, volgen zij eene
noordelijke richting, de eene tot Gent, de andere tot Namen. Bij Gent
neemt de Schelde de Lys op en wendt zich dan in eene richting, die de