Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
en op de boulevards des Italiens en Motitmartre is de passage van rijtui-
gen buitengewoon druk. Vóór twaalf uur des morgens, als de menigte
wandelaars nog niet groot is, behoort eene wandeling langs de prachtige
magazijnen voor weelde- en andere kunstartikelen tot de aangenaamste
en meest afwisselende, die men in Parijs kan doen. Zoowel de artikelen
zelve als de étalages leggen getuigenis af van den onovertroffen goeden
smaak der Parijzenaars.
BRETAGNE F:N DE BRETONS.
De brokkelige kustvorm van 't schiereiland Bretagne bewijst duidelijk,
dat dit land voortdurend worstelt met de zee; maar beter door de natuur
toegerust tot dien strijd, biedt het ook met beter gevolg dan het naburige
Cotentin het hoofd aan de steeds herhaalde aanvallen der golven. Langs
de noord- zoowel als langs de zuidkust toch van Bretagne loopt een breede
granietzoom, terwijl het midden van 't schiereiland grootendeels uit minder
vasten silurischen leisteen bestaat, die bijna alleen bij de diep ingesneden
reede van Brest en de baai van Douarnenez tot aan de zee reikt. De
west- en de noordkust van Cotentin bestaat echter bijna geheel uit siluri-
sche leigesteenten. Het ten westen daarvan gelegen land is reeds geheel
weggeslagen, behalve de Nonnandische eilanden, die dan ook bijna geheel
uit graniet bestaan. In de baai van St. Michel en verder noordwaarts langs
de westkust van Normandie bewijzen de breede slikbanken, dat het ver-
nielingswerk nog niet is opgehouden.
Door de diepe insnijding van de golf van St. Malo en de zandbanken
van de baai van St. Michel is Cotentin half gescheiden van Bretagne.
Dewijl het eerste gemakkelijk van 't noorden, van het Seinebekken uit,
over land te naderen is en te klein is om een zelfstandig geheel te vormen,
is het onder den invloed van de bevolking van Noord-Frankrijk gekomen.
Maar het eigenlijke Bretagne, dat bij de Vilaine begint en zich tusschen
de Beneden-Loire en de hoogten van Avranches uitstrekt, heeft zich veel
beter kunnen verzetten tegen den invloed der Franschen. De betrekkelijk
afgezonderde ligging, de kracht die de bewoners ten gevolge van hun
grooter aantal in een grooter land konden ont\vikkelen, en 't gebrek aan
goede en gemakkelijke wegen in een land, dat tusschen twee divergeerende
hoofdwegen (langs de Seine en de noordkust van Normandië — en langs
de Beneden-Loire) ligt, hebben er toe bijgedragen, in Bretagne de oude
zeden en de oude Keltische taal te doen blijven bestaan. Daarbij kwam
de ruwheid, de vasthoudendheid en de kracht der Bretons, die zich steeds