Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Eene vierde soort van boulevards verkeert tegenwoordig in staat van
wording: het zijn de „boulevards d'enceinte", de breede straten onmiddellijk
aan de binnenzijde van den vestingmuur.
De binnenste boulevards worden door de Seine in eene noordelijke en
eene zuidelijke helft gescheiden. Als men van „de boulevards" spreekt,
worden altijd die van de noordelijke helft der binnenste rij, de „boulevards
intérieurs du Nord" bedoeld, en wel vooral het gedeelte tusschen de Place
de la, Madeleine en de Place du Chateau d'Eau, ter lengte van ongeveer
50 minuten gaans. Het zijn de boulevard de la Madeleine, de b. des
Capucines, de b. des Italiens, de b. Montmartre, de b. Poissonnière, de
b. Bonne Nouvelle, de b. St. Denis en de b. St. Martin. De breedte dezer
boulevards bedraagt nergens minder dan 30 meter. De weg voor rijtuigen,
in het midden, is gemacadamiseerd; aan weerszijden loopen breede trot-
toirs van asphalt. Sedert 1850 zijn de straatsteenen, die bij oproeren zoo
vaak een maar al te geschikt materiaal voor barricaden opleverden, ver-
dwenen. Op den buitenrand der trottoirs staat eene rij boomen, waarvoor
het gemeentebestuur goed zorg draagt. Begint er een te sukkelen, hetgeen
nogal eens gebeurt, naar het schijnt door den invloed van het gas, dan
wordt er dadelijk een van dezelfde grootte voor in de plaats gezet. Eene
groote ruimte om de stammen wordt van de geheel afsluitende asphalt-
bedekking vrij gehouden en voorzien van een horizontaal liggend gegoten
ijzeren traliewerk, dat de lucht toegang tot de aarde geeft waarin de boomen
wortelen , en tevens belet dat deze stijf in elkaar wordt getrapt. Tusschen de
boomen in staan glazen kiosken, waarin kranten worden verkocht, zuilen
waaraan bekendmakingen wordén aangeplakt, welk laatste ook op de urinoirs
geschiedt, en drinkhallen. Des zomers worden de boulevards voortdurend
besproeid door werklieden, die slechts eene kleinere buis met mondstuk
aan eene grootere doorloopende aanvoerbuis hebben te schroeven, om den
boulevard bij gedeelten te besjiroeien. De plaatsen waar de pijp kan worden
aangeschroefd, zijn regelmatig verdeeld. I
Reeds in de vroegte begint de dnikte op de boulevards, en ze neemt
van uur tot uur toe, tot ze des avonds, als de schitterende gasverlichting
den nacht in den dag heeft herschapen, haar toppunt heeft bereikt. Wel
is het dan door de massa wandelaars onmogelijk de prachtige uitstallingen
der winkels en magazijnen rustig in oogenschouw te nemen, maar het
levert een eigenaardig genot op, voor een der tallooze café's aan een tafeltje
gezeten, onder 't genot van eene sigaar en een „mazagran" (koffie in een
glas met eene karaf water), „de l'eau frappé" (water met ijs) of een „bock"
(glas bier), de dichte menigte voorbij te zien stroomen. Duizenden rijtui-
gen rollen voorbij, — de boulevards worden dagelijks door meer dan
25000 rijtuigen bevaren — en vermeerderen de drukte en het gewoel,
tevens echter de moeilijkheid — voor den vreemdeling althans — om den
boulevard zonder lijfsgevaar over te steken, daar ze bijna onhoorbaar over
den volkomen effenen macadam-weg rollen. Vooral op de met electrische
verlichting schitterende Place de l'Opéra voor de prachtige nieuwe opera.