Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
terwijl hij er over nadenkt, waar die toch wel voor moet dienen, en de
trein rusteloos voortsnort, bemerkt hij, dat hij zich reeds op die hoogte
bevindt en neerziet op den weg dien hij zooeven aflegde. Bruggen, die van
den eenen berg naar den anderen leiden, en andere knaleffecten, die den
tourist verbaa.sd doen staan, zooals men ze oj) den weg over den Sem-
mering vindt, zoekt men hier te vergeefs. Alles is zoo eenvoudig mogelijk.
De geheele streek van Innsbruck naar Franzensfeste is één lange Ahn,
waardoor zich als ééne lange rij huizen de Brennerweg uitstrekt. Enkele
vlekken en zelfs een stadje, het vriendelijke Sterzing, zijn er ook, maar
omdat men niet, zooals vroeger, door de hoofdstraten gaat, maar ze slechts
van ter zijde of van achteren ziet, trekken ze weinig de ojimerkzaamheid.
De overige bestanddeelen van een Aljjenlandschap, als smaragdgroene
weiden, donkere wouden, steil oprijzende bergspitsen, wilde stortbeken en
watervallen, steile rotspaden, welluidend klokkengelui en daartusschen de
witte huisjes met vele kinderen, tevredenheid en geluk, zijn bekend en
behoeven dus niet verder beschreven te worden. Op den Brenner komt
weer de gewone teleurstelling voor bij alledaagsche reizigers, die het er
voor houden, dat men op den verbindingspas tusschen Duitschland en
Italië naar den eenen kant minstens het Bohemerwoud, aan den anderen
de Apennijnen moet kunnen zien, — terwijl ze zich in eene woudrijke
laagte bevinden, die voor noch achter een' uitgang schijnt te hebben.
Hier is nu de beroemde plek der aarde, waar sedert eeuwen de gemeen-
schap tusschen Duitschland en Italië plaats had, waar de wateren naar
tegengestelden kant stroomen, de waterscheiding tusschen de Adriatische
en de Zwarte zee. Merkwaardige tochten van legers en pelgrims roept de
herinnering van 't verleden in het heden op, en 's menschen geest houdt
zich eenige oogenblikken bezig met die grootsche tooneelen. Maar spoedig
vraagt het tegenwoordige weer de aandacht, en met trots verheugt zich
de geest van elk kind der negentiende eeuw in den triomf van de weten-
schap onzer dagen, die eene scheiding der volken heeft opgeheven. Moge
de weg voor beide volken eene via triumphalis voor vrede en verbroedering zijn I
Na een kort oponthoud snellen wij de andere zijde van den Brenner
af, en van nu af hebben wij den Eisack tot begeleider, die met een steilen
waterval van de plaats zijns oorsprong af springt, om snel te wassen en
zich een rotsachtig bed naar het zuiden te graven. Wij passeeren den lan-
gen tunnel tusschen Giglberg en Taxhof en komen aan het station Schel-
leberg, het belangwekkendste en verrassende gedeelte van den geheelen
weg. Onwillekeurig ziet men naar beneden, naar het naaste station Gossen-
sass, dat 567 voet bijna recht onder Schelleberg ligt. De reisgids zegt
ons, dat wij in een half uur daar zullen zijn, en we zijn begeerig te weten,
langs welken weg we op de ver daar beneden liggende spoorstaven zullen
komen. We sporen van Schelleberg af schitterende gletschers te gemoet;
dan gaan we een langen zoogenaamden keertunnel binnen, beschrijven
daarin een' boog en sporen in tegengestelde richting daaruit naar Gossensass.
Verwonderd zien we op naar den spoorweg daar boven, waar we ons zoo