Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
9?
katie bezig houden. In 't geheel echter vinden in dit kleine gebied onge-
veer 30 000 menschen hun onderhoud in de glas-industrie en bijbehoorende
bezigheden. Uit deze getallen blijkt ten duidelijkste, dat hier jong en oud,
klein en groot wakker moet arbeiden om een vaak karig loon te verdienen.
De weg leidt uren ver door plaatsen, die tot hoog tegen de bergen zijn
opgebouwd en duizenden inwoners tellen. Men zal er slechts weinig huizen
vinden, waar geen glas bewerkt of verwerkt wordt.
Hoe algemeen deze bezigheid wordt uitgeoefend, blijkt ten duidelijkste,
als ■ we vernemen, dat op bovengenoemd klein gebied buiten een aantal
groote glashutten meer dan 1200 werkplaatsen voor verschillende soorten
van bereiding en bewerking van glas worden aangetroffen.
Nu stelle men zich onder die hutten en werkplaatsen geen groote fabrie-
ken voor. Integendeel: de meeste verdienen den naam van hutten in den
volsten zin des woords, daar in zulk een zwart gerookt houten gebouwtje
dikwijls slechts één arbeider met zijne helpers plaats kan vinden. De fabri-
katie van het kleine glaswerk is eveneens bijna uitsluitend huisindustrie.
Weliswaar hebben eenige ondernemers beproefd, de verschillende takken
van arbeid in grootere gebouwen te vereenigen, doch men bevond zeer
spoedig, dat de kosten te groot werden in vergelijking met de geringe
arbeidsloonen die men anders moest uitbetalen.
Men houdt het ervoor, dat op bovengenoemd gebied ongeveer honderd
en tachtig handelshuizen in glas komen, waaronder zeer groote firma's.
Grooten voorraad kan men in de magazijnen niet verwachten; want de
artikelen zijn zeer .sterk aan de mode onderworpen. De meeste artikelen
worden op bestelling gemaakt. De menigte prachtige modellen en stalen is
echter verbazend groot. Een der grootste handelaars heeft er 40—50000.
Behalve tallooze soorten van parelen van allerlei kleur en grootte vormen
broches, oorringen, knoopen, doekspelden, nagemaakte edelgesteenten,
kristallen en dergelijke eene komplete tentoonstelling, die niet alleen de
wilden van Afrika, maar ook Europeesche dames in verrukking zou bren-
gen. De boeken der Boheemsche firma's bevatten de namen van alle be-
langrijke handelsplaatsen der vijf werelddeelen. Naar Engeland en Frankrijk
gaan groote hoeveelheden van die goedkoope sieradiën, om, drie- of vier-
maal duurder, weer in Duitschland terug te keeren als „vreemde" waren
Een dozijn allerliefste bonte parelsnoeren kost hier nauwelijks een gulden.
{=■ f 1.20 Nederlandsch), fijnere soorten niet meer dan twee of drie gulden.
Hoe gaarne geeft niet menig jonge Neger aan de Goudkust een geheelen
olifantstand voor zulk een kleinood, om er het hart zijner zwarte aange-
bedene mee te veroveren! De slavenhandelaars kunnen voor eenige parel-
snoeren, die hun nauwelijks een paar gulden kosten, menigmaal een'Neger
krijgen van een inlandsch vorst.
Nog tegenwoordig worden massa's van die parelen naar Afrika uitgevoerd,
om daar als ruil- en betaalmiddelen dienst te doen. Ze zullen daar zeker
meer waarde moeten hebben dan hier; want 50 stuks van die parelen ter
grootte van eene kers worden aan een snoer geregen en 24 van zulke snoeren
p. R. BOS, Globe. 7