Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
weezen erkennen en erkennen moeten, veree-
nigen zich in het moederlijk gevoel en in de
iuftinlctraaatige en daarom algemeene gevolgen
van dit gevoel-in de algeilieene handelwijze
der Moeder jegens haar kind.
liet gene God aldus hceïtfamengevoegd, o
Moeder! het gene G o d in u en door u in uwe
kinderen aldus heeft famengevoegd, dat moet de
Mensch mQt fcheid'n.
De bereiking der weczenlijke oogmerken der
verflandelijke en zedelijke vorming rust wezen-
lijk op de vcreeniging dezer gemcenfchaplijke
middelen van een verftandig en gerust aanweezen
-dezelve rust weezenlijk op het gebruik en
de vasthouding dezer vereeniging in den gehee-
len omvang van alle opvoedings maatregelen-
van haaren aanvang af tot aan haare voleinding —
dezelve rust wezenlijk op de handleiding, wel-
ke aan de Moeders kan gegeeven worden , om
deze grondflagen van eert verftandig en gerust
aanweezen "niet alleen in derzelver eerfte ontkie-
men te kweeken, maar dezelve ook in hunnen
wasdom met verftand cn zorgvuldigheid te kun-
nen oppasfen.-Zij rust weezenlijk op de mid-
delen , om" de Moeders in ftaat te Rellen , om niet
alleen haaren eerften invloed op de verftandige ont-
wikkeling en de zedelijke vorming haarer kinde-
ren aan de fijne draaden van haar moederlijk ge-
voel aanteketenen, maar ook de zoo gewigtige
gevolgen van dit aanknoopen voor den geheelen
omvang der vorming van hasr kind duurzaamheid
te verfchaffen.-
Het geheele oogmerk mijner Methode is ook
niets anders, dan de zuivere bedoeling, om de
Moeders eene hierin genoegzaame handleiding te
verzekeren
Ook moet bet Boek der Moeders geheel
niet als een Leerboek befchouwd worden , het-
•welic